کلیدواژه‌ها = حقوق آب
چالش‌های تقنینی در مدیریت خشکسالی در حقوق ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 133-148

مجتبی لکزهی مقدم؛ مسعود فریادی


بازتخصیص خاموش آب در حوضه زاینده‌رود

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 292-311

سروش طالبی اسکندری؛ سیدجلال‌الدین میرنظامی


مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 174-196

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی


چالش‌ها و ملاحظات حقوق بازار آب محلی، مطالعه موردی: دشت اصفهان-برخوار

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 146-159

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ بابک ابراهیمی