کلیدواژه‌ها = حوضه آبریز دریاچه ارومیه
ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 144-154

مصطفی بنی طالبی دهکردی؛ حسین رضایی