کلیدواژه‌ها = SVM
ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 16-32

محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ بنفشه زهرایی؛ احسان پارسی


تخمین تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 88-100

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ حامد روحانی؛ علی حشمت پور


برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده‌های هواشناسی در اقلیم‌های نیمه خشک منتخب ایران

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 131-144

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری