کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 342-346

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی


بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مناطق خشک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 26-36

ابوالفضل شمسایی؛ علی فرقانی


بررسی اهمیت تیپ رگبار و گیرش اولیه در تعیین دبی اوج سیلاب

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 59-63

فرهاد دلیری؛ مجید خلقی


شبیه سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی و مدل فوریه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 36-44

ناصر رستم افشار؛ هدایت فهمی؛ علیرضا پیره


برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون – دز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 12-28

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ بنفشه زهرایی؛ نعمت الله جعفرزاده


مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برق آبی: مطالعه موردی بر سیستم پاعلم- کرخه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 58-67

بنفشه زهرایی؛ محمد کارآموز؛ کوروش بهزادیان