کلیدواژه‌ها = زمین آمار
بررسی تغییرات زمانی و مکانی تبخیر بر اساس مهمترین عوامل هواشناختی مؤثر بر آن در ایران مرکزی

دوره 6، شماره 3، آذر 1389، صفحه 42-54

حسین ملکی‌نژاد؛ سمانه پورمحمدی؛ محمد حسن رحیمیان


برآورد توزیع مکانی بارندگی با کمک تئوری مجموعه‌های فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 26-38

سیما رحیمی بندرآبادی؛ بهرام ثقفیان


تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385، صفحه 27-38

روح انگیز اختری؛ محمد حسین مهدیان؛ سعید مرید