کلیدواژه‌ها = پیش بینی
ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 16-32

محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ بنفشه زهرایی؛ احسان پارسی


جذب داده برای واسنجی-پیش‌بینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

مهراد بیات؛ حسین علیزاده؛ برات مجردی


مقایسة عملکرد رگرسیون های چندخطی، رگرسیون ناپارامتری و مدل‌های سری زمانی در برآورد و پیش بینی مقادیر تبخیر

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 90-95

بهنام آبابایی؛ هادی رمضائی اعتدالی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


نویززدایی و پیش‌بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 1-13

یوسف حسن‌زاده؛ محمد علی لطف اللهی یقین؛ سجاد شاهوردی؛ سعید فرزین؛ نیما فرزین


پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 23-34

ندا پوستی‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره‌پزان دزفولی


شبیه سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی و مدل فوریه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 36-44

ناصر رستم افشار؛ هدایت فهمی؛ علیرضا پیره