کلیدواژه‌ها = SWAT
آشکارسازی و نسبت‌دهی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد کرج در دوره‌های گذشته

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 306-321

عرفان ناصری؛ علیرضا مساح بوانی؛ توفیق سعدی؛ سامان جوادی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


جذب داده برای واسنجی-پیش‌بینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

مهراد بیات؛ حسین علیزاده؛ برات مجردی


مدل‌سازی شوری اولیه منابع آب با استفاده از یک مدل نیمه‌توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 64-74

مجید رضایی؛ حسین علیزاده؛ مجید احتیاط