کلیدواژه‌ها = مدل عددی
مقایسه روشهای ترسیم حریم حفاظتی چاه؛ مطالعه موردی: چاه‌های شرب شهر همدان

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 27-41

بهزاد دلخواهی؛ کمال خدایی؛ فرهاد اسدیان


بررسی اثر اشکال مختلف پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار Fluent

دوره 7، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 95-105

یوسف حسن‌زاده؛ حبیب حکیم‌زاده؛ شیوا عیاری


کنترل نفوذ شوری در خور رودخانه‌ای اروند در شرایط مختلف هیدرولوژیکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 50-60

امیرفرشاد اعتماد شهیدی؛ امیرادهم صبوری؛ جواد پارسا


مدل‌سازی تر و خشکشدن مرز در مدل دوبعدی جریان آب کم عمق

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 50-58

مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی زاده


مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 65-77

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری