کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مروری بر مطالعات هیدرولوژی اجتماعی در جهان

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 222-244

آناهیتا جباری؛ باقر حسین پور


مدل‌سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 380-393

معصومه صوفی؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا؛ فریده اسدی


ضرورت ابرمدل منابع آب و یکپارچه‌سازی زنجیره‌ی خروجی مدل‌ها

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 285-290

ارشک حلی‌ساز؛ ساجده صفی‌خوانی؛ بتول ملک‌حسینی


ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی


برآورد احتمالات بارش روزانه با استفاده از مدل زنجیره مارکف در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1393، صفحه 44-55

بهرام بختیاری؛ نادیا شهرکی؛ محمدمهدی احمدی


مدل‌سازی بهره‌برداری هوشمند از مخازن با استفاده از برخورد گروهی با داده‌ها (GMDH)

دوره 6، شماره 3، آذر 1389، صفحه 55-67

کورش قادری؛ داودرضا عرب؛ محمد تشنه‌لب؛ آیدانای قزاق


مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه‌ریزی خطی صحیح مختلط (MILP)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 15-27

کورش قادری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سید جمشید موسوی؛ حمیدرضا اسلامی؛ داودرضا عرب


مدل هوشمند مبتنی بر ژئومورفولوژی و مقایسه با مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم

دوره 5، شماره 2، آبان 1388، صفحه 1-9

محمد رضا نجفی؛ م. رضا بهبهانی بهبهانی؛ ج عبدالهی؛ موسی حسینی