کلیدواژه‌ها = MODIS
تخمین رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پارامترهای هواشناسی در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 39-47

سید محمودرضا بهبهانی؛ الناز نوروزی اقدم؛ علی رحیمی خوب؛ حسین عقیقی


بررسی سطوح برفگیر در البرز مرکزی با استفاده از داده‌های ماهواره ای MODIS وAVHRR و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 1-8

غلامرضا دینی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ سپیده داداشی خانقاه