کلیدواژه‌ها = کم آبی
ارزیابی آثار بالقوه استقرار بازار آب محلی در شرایط رویارویی با خشکسالی و کم آبی در استان تهران

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 192-210

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابو الفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


توزیع و تحویل بهینه آب در کانال اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کم آبی

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-42

سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ یوسف حسنی؛ محمد هرمزی


بررسی آثار رفاهی تخصیص بازاری منابع آب در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 15-25

علی یوسفی؛ محمد حسن زاده؛ علی کرامت‌زاده