کلیدواژه‌ها = SRM
ارزیابی کارآیی مدل SRM و HBV در شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه آبخیز بوجین

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 228-241

محمد مهدی ارتیمانی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور