کلیدواژه‌ها = شبکه توزیع آب
خوشه‌بندی مکانی حوادث شبکه های توزیع آب برای اولویت بندی نواحی بازسازی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 161-175

امیرمحمد آریایی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی


پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 62-77

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب