کلیدواژه‌ها = ANFIS
ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی


برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده‌های هواشناسی در اقلیم‌های نیمه خشک منتخب ایران

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 131-144

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری


اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان