موضوعات = تغییر اقلیم
کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 28-38

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


بررسی اثرات تغییراقلیم بر منحنی فرمان بهره‌برداری سدها (مطالعه موردی سد دز)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-139

نسترن نوری؛ علی رضا مسّاح بوانی


اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای سالانه هواشناسی و هیدرولوژیک حوضه سیروان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 38-48

محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی


مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-66

پدرام پیشگاه هادیان؛ اقبال احسان زاده؛ رامتین معینی