موضوعات = هیدرولوژی
ارزیابی کارآیی مدل SRM و HBV در شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه آبخیز بوجین

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 228-241

محمد مهدی ارتیمانی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور


شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 342-346

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی


شبیه سازی رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجی چندهدفه و مدل مفهومی FLEX

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 193-206

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در غرب حوضه هامون-جازموریان.

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 223-235

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا


کاهش خطای شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با بکارگیری تکنیک داده گواری در مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 85-102

میلاد مهرپرور؛ کیوان اصغری؛ محمد حسبن گل محمدی


ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلان‌شهر تبریز

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 103-117

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


توسعه مدل جامع حوضه آبریز کارستی به منظور برآورد و تدقیق مولفه‌های بیلان آبی

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 133-145

محمدرضا عینی؛ سامان جوادی؛ مجید دلاور


پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


علم جدید هیدرولوژی اجتماعی: در جستجوی درک مفهوم هم‌تکاملی انسان و آب

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 483-488

شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 239-252

صالح امین یاوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


جذب داده برای واسنجی-پیش‌بینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

مهراد بیات؛ حسین علیزاده؛ برات مجردی


توزیع اجزای باران به تاج‌بارش، ساقاب و باران‌ربایی در درختان انار و اهمیت آن در مطالعات اکوهیدرولوژی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 71-79

لیلا حکیمی؛ سید محمد معین صادقی؛ اسماعیل خسروپور


توسعه مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از هیبرید الگوریتم‌های فراکاوشی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 160-167

محمود محمد رضاپور طبری؛ سید علی امامی ده جشمه