موضوعات = هیدرولیک
ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر


مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 53-69

آرش نجاتی؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ رسول دانشفراز


پیش بینی پهنه سیلاب های با دوره بازگشت مختلف با استفاده از مدل هیدرولیکی دو بعدی LISFLOOD-FP

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 190-195

محمد اوژن؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحدبردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی


بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 159-167

بهنام شفیعی ثابت؛ فرخنده موسی پور؛ سید علی موسوی