موضوعات = جامعه شناسی آب
تحلیل روابط بین گروداران و تحلیل تعارض‌ با استفاده از رویکرد درخت تعارض

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-74

محمد جواد امامی اسکاردی؛ غلامرضا شوبیری؛ رضا کراچیان


مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 174-196

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی


«بانکداری اجتماعی آب»، بازتعریف رژیم های حکمرانی آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-437

محمد قربانیان کردآبادی؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت


چالش‌های همکاری قلمرویی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک: با روش نظریه‌‌ی داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 104-123

مجید لباف خانیکی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه‌ آبریز طشک – بختگان

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 115-127

سامان مقیمی بنهنگی؛ علی باقری؛ لیلی ابوالحسنی