شماره جاری:

مقاله پژوهشی

طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی‌گذاری برای مهار بحران آب در آینده

صفحه 1-15

10.22034/iwrr.2023.172160

پریا مومن زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده