دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1388 
تعیین دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پاره سنگی

صفحه 58-68

جمال محمد ولی سامانی؛ حسین ریاحی مدوار؛ سید علی ایوب زاده