دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، آبان 1391 

یادداشت فنی (5 صفحه)

بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS1) (مطالعه موردی شهر مشهد)

صفحه 80-86

علی جعفری قریه علی؛ غلام عباس کاظمی؛ ناصر حافظی مقدس؛ سید صالح موسوی آسترآبادی


اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر‌های کیفی آب

صفحه 87-92

هیوا یغمایی؛ سیَدحمیدرضا صادقی؛ سیَدمحمود قاسمپوری