دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-290 
مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی

صفحه 53-69

آرش نجاتی؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ رسول دانشفراز


تاثیر گسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت دورود ـ بروجرد، لرستان.

صفحه 167-181

فرشاد علیجانی؛ حمید رضا ناصری؛ میلاد امیرافضلی؛ عبدالوهاب شماسی