اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا کراچیان

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

kerachianut.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

www.linkedin.com/in/mahdi-zarghami-83a34285
zarghaamiut.ac.ir

دبیر تحریریه

دکتر حمید رضا صفوی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

hasafavicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس افشار

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

a_afshariust.ac.ir

دکتر غلامعباس بارانی

هیدرولیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabmail.uk.ac.ir

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

دکتر مسعود تابش

مدیریت آب شهری استاد دانشگاه تهران

mtabeshut.ac.ir

دکتر سید موسی حسینی

آب زیرزمینی دانشگاه تهران

smhosseiniut.ac.ir

دکتر سعید حمزه

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی دانشیار دانشگاه تهران

saeid.hamzehut.ac.ir

دکتر نادر حیدری

مدیریت به هم پیوسته منابع آب دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

nrheydarigmail.com

دکتر بنفشه زهرایی

مدیریت منابع آب دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

bzahraeiut.ac.ir

دکتر علی خلیلی

هواشناسی استاد دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir

دکتر علیرضا سپاسخواه

آبیاری و زهکشی استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر بهزاد عطایی آشتیانی

مدلسازی آب زیرزمینی استاد دانشگاه صنعتی شریف

behzad.ataieashtianiflinders.edu.au

دکتر امین علیزاده

هیدرولوژی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر رضا کراچیان (سردبیر دوره 1399-1392)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

kerachianut.ac.ir

دکتر محمد مسافری

کیفیت آب استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

mosaferimtbzmed.ac.ir

دکتر سید جمشید موسوی

مدیریت سامانه ها ی منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

jmosaviaut.ac.ir

دکتر نجمه مهجوری مجد

هیدرولوژی و مدیریت منابع آب دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/najmehmahjorimajd
mahjourikntu.ac.ir

دکتر علی باقری

تحلیل نهادی سیستم های منابع آب عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

ali.bagherimodares.ac.ir

دبیر تخصصی افتخاری

دکتر رضا مکنون

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rmaknoonyahoo.com

دکتر محمد کارآموز (سردبیر دوره 1391-1384)

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد دانشگاه تهران

karamouzut.ac.ir

دبیر موسس

دکتر رضا اردکانیان (مدیر مسئول از سال 1384 تا 1400)

هم‌بست آب، غذا، انرژی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

ardakaniansharif.edu

مدیر نشریه

دکتر مرجان حسینی

مدیریت منابع آب دانشگاه تهران

mrj.hoseinigmail.com

مدیر اجرایی

آرش تقی پور زارعی

مهندسی عمران- محیط زیست انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

arash.taghipourzgmail.com
+989141076072

ویراستار انگلیسی

آزاده استادرحیمی

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

ostadrahimi.agmail.com

صفحه آرا

امیر روحنواز

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

roohnavazyahoo.com