فرایند پذیرش مقالات

در مجله تحقیقات منابع آب ایران ارسال مقاله به داوران و ارسال نظرات داوران به نویسندگان به صورت ناشناس انجام می‌‎گیرد. در این مجله، مرحله اول داوری از زمان پذیرش مقاله تا اعلام تصمیم اولیه به نویسندگان در کمتر از سه ماه صورت می‌‎پذیرد. پس از ثبت مقاله در سایت مجله، سردبیر تناسب موضوع مقاله با موضوع تعریف شده در مجله را بررسی می‎‌کند. در صورت پذیرش اولیه مقاله برای فرآیند داوری، یک دبیر تخصصی توسط سردبیر تعیین می‌‎شود. مقاله توسط دبیر تخصصی به دو داور ارسال می‌‎شود. پس از بررسی دقیق مقاله توسط داوران و ارسال نظرات به دبیر تخصصی، در صورت تعارض نظرات، داور سومی تعیین می‌‎شود. جمع‎‌بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی و سردبیر انجام می‌‎گیرد و نظرات به نویسندگان ارسال می‎‌شود.