تحقیقات منابع آب ایران (IWRR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله