شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌ها در آب شیرین‌کن‌های رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا (HDH) با رویکرد دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب شیرین در ایران و بسیاری از مناطق جهان، نیاز به تأمین منابع آب شرب با استفاده از فرآیندهای شیرین‌سازی روبه افزایش است و این در حالی است که تمام فرآیندهای شیرین‌سازی به میزان قابل توجهی انرژی و منابع مالی نیاز دارند. از این رو بررسی اقتصادی فرآیندهای شیرین‌سازی آب، به منظور انتخاب بهینه روش شیرین‌سازی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مربوط به هر یک از فرآیندها، کمکی بزرگ برای ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد.

در این تحقیق در ابتدا با کمک روش دلفی، ریسک‌های دارای اهمیت در مراحل احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن‌های رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا از میان 35 ریسک شناسایی شده است. پس از آن با استفاده از روش دیمتل که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس مقایسات زوجی است، به اولویت‌بندی ریسک‌ها براساس میزان اثرگذاری و اثرپذیری پرداخته شده است. تعداد 13 ریسک در حوزه‌های فنی، اقتصادی و پشتیبانی، اجرایی، سیاسی و زیست محیطی شناسایی شده‌اند. می‌توان ادعا کرد که عوامل انتخاب تکنولوژی نامناسب ساخت، تغییرات قیمت و ایجاد تورم، تأمین انرژی مورد نیاز، طراحی نامناسب سیستم دفع و عدم دفع صحیح پس‌آب و پسماند و بلوغ فناوری در مقیاس بزرگ عوامل اصلی ریسک در این نوع از آب‌شیرین‌کن‌ها می‌باشند. نتایج نشان می‌دهند که مکان‌یابی احداث این دسته از آب شیرین‌کن‌ها نیازمند بررسی دقیق تفاوت دمایی و میزان شدت سرما و گرما می‌باشد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که این فرآیند شیرین‌سازی، نیازمند مطالعات بیشتر برای کاربردی کردن آن در مقیاس‌های بزرگ و صنعتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Risks in Humidification Dehumidification Desalination Plants using the DEMATEL Approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Zamansani 1
  • Alireza Shahraki 2
1 Master student of Industrial Engineering, Sistan and Baluchestan University
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Due to the scarcity of fresh water resources in Iran and many parts of the world, the need to provide drinking water resources using desalination processes is increasing, while all desalination processes require a significant amount of energy and financial resources. Therefore, the economic study of water desalination processes in order to choose the optimal desalination method is very important. Identifying and evaluating the risks associated with each process is a great help for the economic evaluation of projects.

In this research, with the help of Delphi method, significant risks in the construction and operation of dehumidifiers-dehumidifiers have been identified among 35 risks. Then, using the DEMATEL method, which is one of the decision-making methods based on pairwise comparisons, risks are prioritized based on the degree of impact and effectiveness. A total of 13 risks have been identified in the technical, economic and support, executive, political and environmental fields. It can be argued that the factors of choosing inappropriate manufacturing technology, price changes and inflation, energy supply, improper design of wastewater disposal system and waste disposal and large-scale technology maturity are the main risk factors in this type of desalination plant. The results show that locating the construction of this group of desalination plants requires careful study of the temperature difference and the intensity of cold and heat. It can also be concluded that this sweetening process requires further studies to apply it on a large and industrial scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Identification
  • DEMATEL
  • Desalination
  • Humidification Dehumidification
  • Delphi