دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 37، آذر 1395 

مقاله پژوهشی

2. تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


5. ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی


7. بهبود مدل‌سازی حوضه آبریز با تجمیع مولفه‌های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT

صفحه 65-79

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ صالح ارشد؛ کامران داوری


11. بررسی قابلیت داده های ماهواره ای چند طیفی در تهیه نقشه عمق آب و اراضی مجاور ذخیره گاههای آبی ( مطالعه موردی: ذخیره گاههای آبی چاه نیمه های سیستان)

صفحه 130-141

وحید راهداری؛ سعیده ملکی؛ میثم راهداری؛ سعید محمودی؛ نیره پورملایی؛ محمد رضا علیمرادی؛ الهام آبتین؛ مهدی کدخدایی؛ سعید پورمنافی


13. تأثیر خشکسالی بر کیفیت و سطح آب زیرزمینی دشت قروه و چهاردولی

صفحه 153-165

فرخ اسدزاده؛ مهری کاکی؛ سینا شکیبا؛ بیژن راعی


15. بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع دریچه تخلیه کننده بر غلظت جریان غلیظ خروجی

صفحه 180-188

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


یادداشت فنی (5 صفحه)

17. ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی