کلیدواژه‌ها = سیلاب
مدل‌سازی و ارزیابی پخش سیلاب در آبخوان با استفاده از کد MODFLOW (مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 360-377

رضا شکاری تپٍٍِه؛ علیرضا پرویشی؛ مهدی قنبرزاده‌لک


کاهش خسارت سیل در مخروط افکنه‌ها مطالعه موردی: رودخانه جاماش در بندرعباس

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 87-91

محمدرضا کاویانپور؛ پروانه نیکرو؛ محمدعلی پورحسن


بررسی سینوپتیکی سیستم‌های سیل زا در جنوب ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 66-73

اکرم پرنده خوزانی؛ حسن لشکری