موضوعات = مدیریت منابع آب
تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-82

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ فرشاد مؤمنی


مدیریت تلفیقی منابع آبی در محدوده حوضه آبریز دشت یزد-اردکان با تاکید بر پایداری زیست‎محیطی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 104-119

فاطمه برزگری بنادکوکی؛ حسین ملکی نژاد؛ سید محمد مهدی حسینی


تجارب و پیامدهای انتقال ‌آب بین‌حوضه‌ای در جهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-140

سیدحمیدرضا صادقی؛ سمیه کاظمی کیا؛ حسین خیرفام؛ زینب حزباوی


بررسی حذف نیترات از محیط آبی در فرایند گیاه پالایی توسط سنبل آبی (Eichhornia crassipes)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-151

گلتاب عواطفی نژاد؛ الهام اسراری