دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-202 
3. کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران

صفحه 28-38

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


یادداشت فنی (5 صفحه)

13. اثرات اضافه برداشت و خشکسالی های اخیر بر کیفیت و کمیت آبخوان دشت ساوه

صفحه 154-160

زهرا پاک؛ سید اسد الله محسنی موحد