چالش های حقوقی حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری/ حقوق عمومی، پژوهشگر حقوق آب، دانشگاه علامه طباطبایی،‌ تهران، ایران.

چکیده

افزایش تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها به یک فرابحران تبدیل شده است. این تجاوز به شیوه‌های گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانی‌های غیرمجاز، برداشت غیر قانونی و بی رویه شن و ماسه، تخریب رودخانه، تخلیه نخاله و زباله، حفر چاه و غیره صورت می‌پذیرد. عوامل متعددی اعم از وضع قوانین نامناسب، ضعف نظام اجرایی و مشکلات سیستم قضایی در بروز معضلات مزبور نقش اساسی داشته است. روش پژوهش حاضر توصیفی‌- تحلیلی و روش گردآوری داد‌ه‌ها، کتابخانه‌ای است. هدف پژوهش، شناسایی چالش‌های حقوقی که باعث شده تا حاکمیت وزارت نیر‌و به نمایندگی دولت بر بستر و حریم رودخانه‌ها متزلزل و زمینه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها تشدید گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد اجرای ناقص قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های مربوطه، چند‌گانگی مدیریت بر بستر و حریم رودخانه‌ها، وجود خلاء‌های قانونی، فقدان سند مالکیت برای بستر رودخانه‌ها و دادرسی ناکارآمد آب در قبال متجاوزین سبب شده تا این ثروت عمومی جولانگاه تجاوز و تصرف قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Reflection on legal challenges Infringement to the river bed and Riparian Zone in Iran

نویسنده [English]

  • Moslem Miri
Student of Public Law In Ph.D., Water Law Researcher, Faculty of Law & Political Sciences, Allameh Tabatabaei University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Increasing infringement on the river bed and Riparian Zone, has become a Post-crisis. This violated in various ways is don, such as building and construction unauthorized, illegal removal and irregular of sand , disposal of rubbish and waste, destruction of the river,drilling of well and other ways. Several factors, including inadequate legislation, weak enforcement system and the problems of the judicial system has been pivotal in the development of the aforementioned problems.This research method analytical and data collection method is library. This study aims to identify legal challenges that led to the rule of the Ministry of Energy to represent the state on the river bed and Riparian Zone is shaken and field resonance speculation. The results of the study showed, the incomplete enforcement of the equitable distribution of water code and respective regulation , the multiplicity of management on the river bed, the existence of legal gaps, lack of legal title to the beds of rivers and Water Inefficient proceedings has led to the invasion and occupation of the public wealth outlet place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bed
  • Riparian Zone
  • rivers
  • The equitable distribution of water code
  • Ministry of Energy
Ayermloo N (2001) Water resources riparian zone. Publications: Peyke Noor, 222 p (In Persian)
Bashiri A, Alipour M, Chavoshi M S, Salehi A, Marani M R, Khamseh S, Shahrjerdi S H, Bashiri A, Nourmuhammadi Sigaroudi N, Barati Darani A A (2013) Practical system of  law and water management. Jungel Publications, 852 p (In Persian)
Capoeira D (1992) Principles of water law and administration. Translated by Abdollahi M  and  Abbasi A, Shahre  Danesh Publications, 512 P (In Persian)
Ghazi Moradi A (2015) Introduction to river management. Publications of Tehran Jahad Daneshghahi, 120 p (In Persian)
Iza A, Stein R (2009) Rule reforming water governance. Gland, Switzerland, 130 p      
Jahfari Langerudi M (1987) Terminology of law. Ghanje Danesh Publication, 830 p (In Persian)
Katouzian N (2004) Civil law in current legal order.  Mizan Publication, 848 p (In Persian)
Katouzian N (2011) Property and ownership. Mizan Publication, 272 p (In Persian)
Saheb Gharani B (2005) Handbook of undergraduate principles of river and beaches engineering protection and flood control. Public Relations of East Azarbaijan and Ardabil Regional Water Company, 324 p (In Persian)
Sarmad M (1972) Water rights. Vol 1, 159 p (In Persian)
Zolfaghari Y (2011) Water rights. Majd publication, 196 p (In Persian)
 
Badisar N, Ahmadi M (2016) Investigating the competences of the commission on groundwater management  in  the Iran legal system.  Journal of  Researches Energy Law Studies 2(2):213-228 p (In Persian)
Charles W, Howe and Jeffrey J C (1995) Guidelines for riverine water quality rehabilitation and management during economictransition: Institutions and alternative strategies. Department of Economics and Institute of Behavioral Science University of Colorado Boulder, Colorado, USA, ASEN2, 39:383-397 p
 
Nejabatkhah M (2017) The challenge of legal stutus of administrative justice court in resolving of disputes in the field of water. Journal of  Researches Energy Law Studies 3(1):135-147 (In Persian)
Vijeh M, Miri M (2017) The water proceedings in the commission on the status of groundwater; challenges and solutions. Journal of  Researches Energy Law Studies 3(1):149-168 (In Persian)
Rostam Afshar  N, Nowruzi M (2008) Criteria  for  determining  riparian  zone  and  bed  river. 3th Iran Water Resources Management Conference, 15 p (In Persian)