فرایند پذیرش مقالات

در نشریه تحقیقات منابع آب ایران ارسال مقاله به داوران و ارسال نظرات داوران به نویسندگان به صورت دو سو ناشناس انجام می‌‎گیرد. در این نشریه، مرحله اول داوری از زمان پذیرش مقاله تا اعلام تصمیم اولیه به نویسندگان در کمتر از سه ماه صورت می‌‎پذیرد. پس از ثبت مقاله در سایت نشریه، سردبیر تناسب موضوع مقاله با موضوعات تعریف شده در نشریه و نیز وجود نوآوری در مقاله را بررسی می‎‌کند. اگر این دو شرط را نداشته باشد، مقاله رد شده اعلام می‎شود. در صورت پذیرش اولیه مقاله برای فرآیند داوری، یک دبیر تخصصی توسط سردبیر تعیین می‌‎شود تا روند داوری مقاله را مدیریت نماید. دو داور توسط دبیر تخصصی برای مقاله انتخاب می شوند و مقاله برای داوری به ایشان ارسال می‌‎شود. داوران پس از قبول کردن داوری مقاله، آن را به دقت بررسی می‎کنند و نظرات خود را یادداشت می‌‎کنند. سپس، داوران نظرات خود را به همراه توصیه برای پذیرش، عدم پذیرش یا درخواست تجدیدنظر برای مقاله ثبت می‎نمایند. دبیر تخصصی نظرات داوران را بررسی می‎نماید و در صورت تعارض نظرات، ممکن است قبل از تصمیم‎گیری داور سومی را تعیین نماید. سرانجام، دبیر تخصصی و سردبیر نظرات داوران را جمع‌‎بندی می‌کنند و ایمیل حاوی تصمیم نهایی همراه با کامنت‌های داوران به نویسندگان ارسال می‎‌شود.