راهنمای نویسندگان

از نویسندگان دعوت می‌شود مقالات خود را بر اساس این دستورالعمل تهیه کنند. مقالات باید از طریق سایت مجله ارسال شوند.

فرمت نشریه را از طریق این لینک دریافت نمایید. در این فایل به موضوعات دارای اولویت چاپ هم اشاره شده است.

نوع مقالات:

 

الف) مقالات علمی، پژوهشی و مهندسی اصیل، به زبان فارسی که حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده و در نشریه دیگری در داخل و خارج از کشور به چاپ نرسیده باشد؛

ب) گزارشهای فنی (Technical Note)؛

 ج) نقد و بررسی مقالات چاپ شده (Discussion)؛

د) مقاله مروری (State of the Art Review Papers)

-  در صورتی که مقاله ارسالی، خروجی یک پروژه خاص است یا مورد حمایت نهاد خاصی قرار گرفته است، لطفا نویسندگان در بخش قدردانی به این موضوع اشاره نمایند.

-  در معرفی نامه باید قید شود که "مقاله در ژورنال دیگری به صورت منتشر شده یا در دست بررسی نیست و همه نویسندگان از ثبت مقاله در این ژورنال مطلع هستند."

فرم واگذاری حق چاپ (Copyright):

 

لازم است فایل ورد کپی رایت تکمیل و در زمان ثبت مقاله ارسال شود. این فایل حاوی نامه‌ای است که نویسندگان با مضمون تعهد ارسال مقاله فقط برای نشریه تحقیقات منابع آب ایران تهیه می‌کنند و لازم است  به امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار است نام ایشان در مقاله باشد رسیده باشد. این فرم در این لینک و در بخش ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است.

 

فرم تعارض منافع (Conflict of Interests):  

 

نامه‌ای است که نویسندگان با مضمون تعهد به رعایت کلیه اصول اخلاق نشر ارسال می‌نمایند. این نامه در این لینک و در بخش ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است.