کسب رتبه الف مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1401

کسب رتبه الف مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1401

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی اخیر انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401  (بر اساس عملکرد مجله در سال 1400) رتبه الف مجلات علمی-پژوهشی را  کسب کرده است.