کسب رتبه الف مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1402 (مبتنی بر عملکرد 1401)

کسب رتبه الف مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1402 (مبتنی بر عملکرد 1401)

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی اخیر انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402  (بر اساس عملکرد مجله در سال 1401) رتبه الف مجلات علمی-پژوهشی را  کسب کرده است.