تحلیل قابلیت اطمینان تغییرات تراکم شبکه آبراهه ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از روش احتمالاتی FORM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زمین شناسی، علوم پایه، دانشگاه پیام نور / عضو هیات علمی

چکیده

 
اکوسیستم دریاچه ارومیه، در سال‏های اخیر با بحران کاهش فزاینده سطح آب به دلیل از دست رفتن منابع تغذیه کننده آب سطحی خود روبرو بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی تاب­آوری ناحیه­ای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در مقابل تخریب تراکم شبکه آبراهه­ای، اقدام به توسعه ماتریس تابع عملکرد در روش احتمالاتی مرتبه اول قابلیت اطمینان (FORM) شده­ است. پایه محاسبات در محیط برنامه‏نویسی پایتون بر اساس تغییرات لایه تجمع جریان، به عنوان عامل مهم تغذیه آب سطحی دریاچه ارومیه می­باشد. تهیه لایه تجمع جریان، بر اساس مدل رقومی ارتفاع 30 متری سنجنده Aster  در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و ملاک تغییرات آن بر مبنای لایه­های تراکم شبکه آبراهه­ای مختلف و با آستانه­های ترتیب توانی معین، در روش استخراج خودکار مسیر جریان طبیعی بوده است. تابع عملکرد در روش FORM با تخمین انحراف استاندارد، میانگین و همبستگی خطی، بین دو دسته تراکم شبکه جریان، با آستانه­های 100، 300 و 1000 و همچنین 1000، 3000 و 10000 و به صورت کسر دو مجموعه، نقاط مختصاتی تهیه شد. نتایج حاکی از آن است احتمال شکست در حوضه آبریز، بدون احتساب محیط دریاچه، بین دو رقم 28 تا 72 درصد متغیر است. برای نوار مرزی نمایش آسیب‏پذیری دریاچه، کم­ترین تاب­آوری در بخش‌های غربی، شمال غربی و جنوبی است. آسیب‏پذیری با تخریب شبکه آبراهه­ای مطابق با روش FORM در بیشترین مقدار خود با رقم 86 درصد در محدوده میانه غربی مساحت دریاچه رخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability Analysis of Stream Network Density Changes in Urmia Lake Catchment Area Using FORM Probabilistic Method

نویسنده [English]

  • Homayoun Moghimi
Geology Dept., Basic seince, Payame Noor University/ Academic member
چکیده [English]

In this study, in order to investigate the resilience of the area in the catchment of Lake Urmia, in contrast to the destruction of the density of the stream network, a performance function matrix was developed in the probabilistic First Order Reliability Method (FORM). The basis for calculations in the Python programming environment was the changes in the flow accumulation layer, as an important factor in the surface recharge of Lake Urmia. Preparation of flow accumulation layer, based on the digital elevation model of 30 meter’s altitude of Aster Landsat satellite in the geographic information system environment, and the criterion for its changes, according to the different layers of the stream network density and with certain thresholds of sequential power, has been the natural flow path in the automatic extraction method. The performance function in the FORM method was prepared by estimating the standard deviation, mean and linear correlation between the two categories of current stream network density, with thresholds of 100, 300 and 1000, as well as 1000, 3000 and 10000, and by deducting two sets of coordinate points. The results show that the failure probability in the catchment area, without taking into account the lake environment, varies between 28% and 72%. For the boundary strip, the lake's vulnerability display is the least resilient in the western, northwestern and southern parts. Vulnerability occurs with the destruction of the stream network in accordance with the FORM method in its maximum value with 86% in the western part of Lake area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FORM Method
  • Reliability Analysis
  • Urmia Lake
  • River Density
Abbasi A, Delavar M, Murid S (2014) Development of the system using the water resources of Zarrineh River Basin with emphasis on securing the right of Lake Urmia and optimal allocation of water in the agricultural sector. Iran-Water Resources Research 11(3):1-16 (In Persian)
Azimi S, Azhdary Moghaddam M, Hashemi Monfared SA (2019) Analysis of drought recurrence conditions using first-order reliability method. International Journal of Environmental Science and Technology 16(8):4471-4482
Bani Talebi Dehkordi M, Rezaei H (2019) Use of renewable water in Urmia Lake catchment with the help of GLEAM model. Iran-Water Resources Research 15(3):144-154 (In Persian)
Boateng S (2001) Evaluation of probabilistic flow in two unsaturated soils. Journal of Hydrogeology 9(1):543-554
Boateng S, Cawlfield J (1999) Two-dimensional sensitivity analysis of contaminant transport in the unsaturated zone. Journal of Ground Water 37(2):185-193
Cawlfield J, Wu M (1993) Probabilistic sensitivity analysis for one-dimensional reactive transport in porous media. Journal of Water Resources Research 29(3):661-672
Du X (2005) Probabilistic engineering design, first order and second reliability methods. University of Missouri-Rolla, Chapter 7
Hamed M, Bedient P (1999) Reliability based uncertainty analysis of groundwater contaminant transport and remediation. Environmental Protection Agency 600p
Hamed M, Bedient P, Conte J (1996a) Numerical stochastic analysis of groundwater contaminant transport and plume containment. Journal of Contaminant Hydrology 24(1):1-24
Hamed M, Bedient P, Dawson C (1996b) Probabilistic modeling of aquifer heterogeneity using reliability methods. Journal of Advances in Water Resources 19(5):277-295
Hassanzadeh Y (2014) Urmia Lake crisis: Water crisis in the country. 10th International Congress on Civil Engineering Tabriz 17-15 (In Persian)
Jang, Y, Sitar N, Der Kiureghian A (1994) Reliability analysis of contaminant transport in saturated porous media. Journal of Water Resources Research 30(8):2435-2448
Khalili K, Ahmadi F, Dinpapashoh Y, Behmanesh J (2013) Linear and nonlinear behavior analysis of hydrological time series (Case study: Western Rivers of Lake Urmia). Iranian Water Resources Research 10(2):12-20 (In Persian)
Maier H, Lence B, Tolson A, Foschi R (2001) First-order reliability method for estimating reliability, vulnerability, and resilience. Journal of Water Resources Research 37(3):779-790
Melching C (1992) An improved first-order reliability approach for assessing uncertainties in hydrologic modeling. Journal of Hydrology 132(1):157-177
Melching C, Bauwens W (2001) Uncertainty in coupled nonpoint source and stream water-quality models. Journal of Water Resources Planning and Management 127(6):403-413
Moghaddasi M, Morid S, and Delavar M (2015) Urmia agricultural water consumption management approach in Urmia Lake restoration. Iran-Water Resources Research 11:1-12 (In Persian)
Moghaddasi S, Morid S, Delavar M, and Hoseinni Safa H (2019) Challenges and compromises of agricultural water supply and environmental water right in the Lake Urmia Basin. Iran-Water Resources Research 15(2):26-38 (In Persian)
Mok C, Sitar N, Der Kiureghian A (1994) Numerically efficient reliability analysis of groundwater flow and subsurface contaminant transport in computer methods and advances in geomechanics. A. A. Balkema, Brookfield, VT, 1158p
Ministry of Energy (2016) Water balance report of Urmia Lake catchment area. (In Persian)
Razmara P, Motiei H, Masah Bovani A, and Torabi S (2013) The impact of climate change on the runoff to Lake Urmia in the coming period. Fifth Iranian Water Resources Management Conference, Tehran (In Persian)
Sitar N, Cawlfield J, Der Kiureghian A (1987) First-order reliability approach to stochastic analysis of subsurface flow and contaminant transport. Journal of Water Resources Research 23(5):794-804
Skaggs T, Barry D (1996) Sensitivity methods for time-continuous, spatially discrete groundwater contaminant transport models. Journal of Water Resources Research 32(8):2409-2420
Skaggs T, Barry D (1997) The first-order reliability method of predicting cumulative mass flux in heterogeneous porous formations. Journal of Water Resources Research 33(6):1485-1494
Sufi M, Alijani B, Borna Reza, Asadi F (2020) Hydro-climatic modeling of Urmia Lake level fluctuations. Iran-Water Resources Research 16 (1):380-393 (In Persian)
Sun N, Yeh W (1990) Coupled inverse problems in groundwater modeling: 1 Sensitivity analysis and parameter identification. Journal of Water Resources Research 26(10):2507-2525
Tajrishi (2017) Interview with Iran Newspaper. www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/ 144763, Plan for reviving Iranian wetlands, (2012) Urmia Lake Drought Risk Management Program, https://www.doe.ir/portal/theme/talab/Data/021- DRM.html (In Persian)
Xiang Y, Mishra S (1997) Probabilistic multiphase flow modeling using the limit-state method. Journal of Ground Water 35(5):820-824
Youneszadeh S, Sima S, Javadian M, and Tajrishy M (2018) Determining daily variations of river flood plains in the southern buffer zone of Urmia Lake in 2010. Iran-Water Resources Research 14(3):31-41 (In Persian)