هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs))در رسوبات رودخانه حفاظت شده سرد آبرود استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست-دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

4 گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع مختلف، توسعه کشاورزی، استفاده روزافزون از سوخت­های فسیلی موجب گردیده است تا میزان زیادی از فاضلاب­های صنعتی و شهری که دارای ترکیبات شیمیایی مختلف هستند، وارد اکوسیستم­های آبی گردند. هدف از انجام این تحقیق تعیین غلظت و پراکنش هیدروکربن­های آروماتیک حلقوی و منشأ این ترکیبات در رودخانه حفاظت‎شده سرد آبرود در استان مازندران است. نمونه‎برداری رسوبات سطحی بستر رودخانه­ توسط گرب ون­وین در 4 ایستگاه (کریم آباد، گیل‎کلا، عباس‎کلا و مصب‎رود سردآبرود) انجام شد. استخراج و آنالیز ترکیباتPAHs ، باروش استاندارد سوکسله، طی دو مرحله کروماتوگرافی ستونی و دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف‎سنجی جرمی انجام
شــد. بیشتــرین میــــزان کــل ایــن تــرکیبــات در مصب رودخانه با غلظت ng.g-1 40/173± 89/1059 و کمترین، در ایستگاه کریم‎آباد در بالادست رودخانه با غلظت ng.g-1 22/39 ± 42/141 مشاهده شد. روند تجمع ترکیبات PAH در رسوبات نشان داد که از بالادست رودخانه به پایین‌دست، غلظت ترکیبات PAHs افزایش می‎یابد. تعیین منشأ ترکیبات در رسوبات با استفاده از نسبتهای تشخیصی ایزومری نشان داد که ترکیبات PAHs عمدتاً اختلاطی از منابع پتروژنیک و پایروژنیک هستند. رسوبات سطحی رودخانه سردآبرود بر اساس رهنمود کیفیت رسوب NOAA از نظر غلظت هیدروکربن­های پلی­آروماتیک در سطح متوسط آلودگی قرار دارند. برداشت شن و ماسه در مسیر رودخانه، ورود پسابهای کشاورزی مزارع اطراف، افزایش شهرنشینی، تردد و ترافیک اتومبیل­ها در منطقه و میزان نسبتاً بالای بارندگی و رواناب‎های شهری باعث ایجاد آلودگی حاصل از ترکیبات هیدروکربن­های آروماتیک در رسوبات رودخانه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Sardabroud protected river sediments of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Alireza Mashayekhi 1
  • Azita Behbahaninia 2
  • Mostafa Khezri 3
  • Azadeh Nekoee 4
1 Department of Environment, Faculty of Environment, Islamic Azad University Science and research branch
2 Department of Environment, Islamic Azad University Roudehen branch
3 Department of Environment, Islamic Azad University, science and research branch
4 Department of Environment, Islamic Azad University, Science and research branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the concentration and distribution of cyclic aromatic hydrocarbons and the origin of these compounds in the protected river Sardabrood in Mazandaran province. Sampling of surface sediments of the riverbed was done from different stations (Karimabad, Gil Kola, Abbas Kola and the estuary of Sardabroud). To extract and analyze PAH compounds, by Soxhlet method, column chromatography and gas chromatography-mass spectrometry was performed in two stages. The highest total amount compounds was observed in the estuary 109.89 17 173.40 ng.g-1 and the lowest concentration in Karimabad station ng.g-1 of 141.39 ± 42.22 ng. The trend of accumulation of PAH in sediments showed that from upstream to downstream PAH concentration increases. Determining the origin of compounds in sediments using isomeric diagnostic ratios showed that PAH are mainly a mixture of petrogenic and pyrogenic sources. Surface sediments are in the average level of pollution in terms of polyaromatic hydrocarbon concentration according to NOAA sediment quality guidelines. The presence of a sand factory along the river, the entry of agricultural effluents into the surrounding fields, increased urbanization; car traffic and the relatively high amount of rainfall and urban runoff have caused the pollution of aromatic hydrocarbon compounds in the river sediments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origin
  • Sardabroud River
  • Surface Sediment
  • PAH
Azimi A, Riahi Bakhtiari A, Tauler R (2020) Polycyclic aromatic hydrocarbon source fingerprints in the environmental samples of Anzali-South of Caspian Sea. Environmental Science and Pollution Research 27(26):32719-32731
Badisar S N, Ahmadi S M S, Raee M (2012) Legal system of water resources pollution in Iran. Iran-Water Resources Research 13(1):545-554 (In Persian)
Bagheri H, Darvish Bastami K, Hamzepour A (2019) The study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) contamination in sediments of Sisangan Coastal sediments in South Caspian Sea. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology 21(10):55-66 (In Persian)
Bin J, Hai-long Z, Guo-qiang H, Hui D, Xin-gang L, Hong-tu S, Rui L (2007) Characterization and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbon in sediments of Haihe River, Tianjin, China. Journal of Environmental Sciences 19:306–311
Biglari M R, Sima S, Saadatpour M (2019) Modeling and management of the river water quality for aquatic habitat health using a source control approach (Case Study: Zarrineh-rud River). Iran-Water Resources Research 14(5):54-70 (In Persian)
Commendatore M G, Nievas M L, Amin O, Esteves J L (2012) Sources and distribution of aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in coastal sediments from the Ushuaia Bay (Tierra del Fuego, Patagonia, Argentina). Marine Environmental Research 74:20-31
De Luca G, Furesi A, Micera G, Panzanelli A, Piu P C, Pilo M I, Spano N, Sanna G, Sanna G (2005) Nature, distribution and origin of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the sediments of Olbia harbor (Northern Sardinia, Italy). Marine Pollution Bulletin 50(11):1223-1232
Fu-Liu X, Jorgensen S E, Shimizu Y, Silow E (2013) Persistent organic pollutants in fresh water ecosystems. The Scientific World Journal 2013:2010-2023
 Harmsen J, Rjetra R (2018) 25 years monitoring of PAHs and petroleum hydrocarbons biodegradation in soil. Chemosphere 207:229-238
Hussain K (2018) Monitoring and risk analysis of PAHs in the environment.  Handbook of Environmental Materials Management 1-35
 Honda M, Suzuki N (2020) Toxicities of polycyclic aromatic hydrocarbons for aquatic animals. Environmental Research and Public Health 7(4):1363-1378
Heidi EM S, Aherne G, Metcalfe C (2018) Fate and transport of polycyclic aromatic hydrocarbons in upland Irish headwater lake catchments. The Scientific World Journal 2012:2011-2020
Kakoei Dinaki F (2020) Evaluation and estimation of non-point contaminants in Jajrood and Lar catchments. Iran- Water Resources Research 16(3) (In Persian)
Kazemnejad F, Safaee H, Pasha M (2010) Investigation of pollutant sources of Sardabroud River. Science and Natural Resource Techniques 5(2):101-110 (In Persian)
Leite N, Peralta Zamora P, Grassi M T (2011) Distribution and origin of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments from an urban river basin at the Metropolitan Region of Curitiba, Brazil. Journal of Environmental Sciences 23(6):904-911
Liu Y, Yu N, Li Z, Wei Y, Ma L, Zhao J F (2012) Sedimentary record of PAHs in the Liangtan River and its relation to socio-economic development of Chongqing, Southwest China. Chemosphere 89(7):893-899
Md Suhaimi E, Khalik W, Zaleha H, Wee Boon S, Mohd Suhaimi H, Shamsiah Abd R, Nazaratul A A S, Ariffin T (2007) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) contamination in the sediments of east coast Peninsular Malaysia. The Malaysian Journal of Analytical Sciences 11(1):70-75
Masood N, Zakaria M P, Halimoon N, Aris A Z, Magam S M, Kannan M, Ali M M, et al. (2015) Anthropogenic waste indicators (AWIs), particularly PAHs and LABs, in Malaysian sediments: application of aquatic environment for identifying anthropogenic pollution. Marine Pollution Bulletin 102(1):160-175
Medeiros P M, Bicego M C, Castelao R M, Del Rosso C, Fillmann G, Zamboni A J (2005) Natural and anthropogenic hydrocarbon inputs to sediments of Patos Lagoon Estuary. Brazil Environment International 31(1):77-87
Mirza R, Mohamadi M, Dadollahi S A, Abedi E, Fakhri A (2011) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in sea water intertidal areas of Boushehr province (Persian Gulf). Journal of Oceanography 2(7):21-29 (In Persian)
Mohammadi M, Ebrahimi Z (2017) Source identification and risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coastal sediment of Caspian Sea; Guilan Province. Journal of Mazandaran University Medical Science 27(155):128-140 (In Persian)
Nemati Varnosfaderany M, Riyahi Bakhtiari A, Zhaoyan G, Guoqiang C (2015) Distribution and characteristic of PAHs in sediments from the southwest Caspian Sea, Guilan Province, Iran. Water Science and Technology 71(11):1587-1596 (In Persian)
Rahmanpoor S, Ghafourian H, Hashtroudi S M, Rabani M, Mehdinia A, Darvish Bastami K, Azimi A (2012) The study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) contamination in sediments of Hormoz Straight-Persian Gulf.  Journal of Oceanography 3(10):37-44 (In Persian)
Riyahi Bakhtiari A, Zakaria M P, Yaziz M I, Lajis  M, Bi XH, Rahim M ( 2009) Vertical distribution and source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons in anoxic sediment cores of Chinilake, Malaysia: Perylene as indicator of land plant-derived hydrocarbons. Applied Geochemistry 24(9):1777-1787
Schiff K C (2000) Sediment chemistry on the mainland shelf of the Southern California Bight. Marine Pollution Bulletin 40(3):268–270
Soclo H H, Garrigues P H, and Ewald M (2000) Origin of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in coastal marine sediments: Case studies in Cotonou (Benin) and Aquitaine (France) areas. Marine Pollution Bulletin 40(5):387-396
Valavanidis A, Vlachogianni T, Triantafillaki S, Dassenakis M, Androutsos F, Scoullos M (2008) Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface seawater and in indigenous mussel (Mytilus galloprovincialis) from coastal areas of the Saronikos Gulf (Greece). Estuarian Coastal and Shelf Science 79(4):733-739
Wu Y, Zhang J, Mi T Z, Li B (2001) Occurrence of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in the core sediments of the Yellow Sea. Marine Chemistry 76(1):1-15
Zakaria M P, Takada H, Tsutsumi S, Ohno K, Yamada J, Kouno E, Kumata H (2002) Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in rivers and estuaries in Malaysia: A widespread input of petrogenic PAH. Environmental Science and technology 36(21):1907-1918
Zamani M, Khorasani N, Riahi Bakhtiari A, Rezaei K (2015) The origin determination and identification of perylene entry source and other Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in surface sediments of Anzali wetland. Iranian Journal of Health and Environment 7(4):437-454 (In Persian)