برآورد مولفه های بیلان جریان آب‌زیرزمینی و بهبود خطای آن با استفاده از روش تاگوچی (مطالعه موردی: آبخوان مه‌ولات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

تهیه مدل مفهومی جریان آب زیرزمینی به عنوان مهمترین گام در مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی، یکی از اصلی‌ترین اقدامات در فرآیند مدیریت درست منابع آب زیرزمینی، بخصوص در نواحی خشک که بیشتر مصرف متوجه منابع آب زیرزمینی است، می‌باشد. تهیه بیلان منابع آب زیرزمینی به عنوان جزء اساسی مدل مفهومی جریان آب زیرزمینی با مشکلاتی از قبیل کمبود و ناهمگنی اطلاعات به علت نبود شبکه پایش مناسب مکانی-زمانی همراه است. در تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از داده‌های کمکی، ابزارهای ریاضی- آماری و قابلیت‌های نوین سامانه اطلاعات جغرافیایی از جمله تحلیلگر مکانی زمین‌آمار، روش‌هایی جهت برآورد هر چه دقیق‌تر مولفه‌های بیلان ارائه شود. این روش‌ها در آبخوان مه‌ولات که از آبخوان‌های بحرانی کشور بوده، برای سال‌های آبی 1380 الی 1391 پیاده‌سازی گردید. خطای متوسط معادله بیلان با استفاده از روش‌های پیشنهادی تحقیق حاضر، 26/9 درصد مجموع مولفه‌های ورودی‌ بیلان محاسبه گردید که با توجه به عدم قطعیت‌ زیاد مولفه‌های بیلان آب زیرزمینی نشان از کارایی روش‌های پیشنهادی در تدقیق مولفه‌های بیلان دارد. در ادامه، با توجه به وجود خطا در سطح اطلاعات موجود، با در نظر گرفتن ضرایبی اصلاحی برای مولفه‌های موجود در معادلات بیلان در مقیاس سالانه، در یک فرآیند بهینه‌یابی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، مجموع قدرمطلق خطاهای موجود در معادله بیلان آب زیرزمینی مه‌ولات کمینه شدند. خروجی این محاسبات، مقادیر بهینه ضرایب اصلاحی در دامنه تغییرات منظور شده برای آن‌ها بود. پس از کمینه‌سازی مجموع قدرمطلق خطاها، این خطا با حدود 97 درصد کاهش از 227 به 115 میلیون مترمکعب تقلیل یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Groundwater Flow Balance Components and Its Error Improvement Using Taguchi Method (Case Study: Mahvelat Aquifer)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Bahrami Jovein 1
  • Amin Ghayouri Motlagh 2
  • Masoud Goharimanesh 3
1 Assistant professor Dept. of Civil Engineering University of Torbat Heydarieh
2 Graduated M.Sc Water Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran
چکیده [English]

Preparation of the conceptual model of groundwater flow, as an essential step in groundwater flow modeling, is one of the primary measures in properly managing groundwater resources, especially in arid areas where most consumption is directed to groundwater resources. Preparation of groundwater balance as an essential component of the conceptual model of groundwater flow is associated with problems such as lack and heterogeneity of information due to lack of proper spatial-temporal monitoring network. In the present study, we tried to provide methods for estimating the groundwater balance equation's components as accurately as possible by using auxiliary data, mathematical-statistical tools, and new capabilities of GIS, such as a geostatistical analyst. These methods were implemented in the Mahvelat aquifer, one of Iran's critical aquifers, for 2001-2012 (12 Years). The balance equation's mean error was calculated to be 26.9% of the total components of the balanced input using the proposed methods of the present study. Then, due to the significant amount of error in the available information, by considering the correction coefficients for the balance equation's components on an annual scale, the absolute value of the errors was minimized using the Taguchi method. The output of these calculations was the optimal values of the corrective coefficients. The result showed that the error was reduced by 97%; from 227 to 115 million cubic meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance equation
  • Conceptual model
  • GIS
  • Mahvelat aquifer
  • Taguchi method
Ahmadi T (2013) Groundwater recharge estimation using various methods and making comparison their results, case study: Neishaboor Plain. M.Sc. Thesis, Ferdowsi University, Iran (In Persian)
Bahrami Jovein E, Hosseini S (2015) A systematic comparison of geostatistical methods for estimation of groundwater salinity in desert areas case study: Feyz Abad-Mahvelat Plain. Iran-Water Resources Research 11(2):1-15 (In Persian)
Bredehoeft JD (2003) From models to performance assessment: The conceptualization problem. Groundwater 41(5):571-577
Daneshvar A (2012) Provide an optimization process to reduce errors in the water balance equation. M.Sc. Thesis, Ferdowsi University, Iran (In Persian)
Dehnoei A, Taheri R (2017) A new strategy to reduce factors number in water quality measurements using Taguchi method-case study: the Karaj River. Desalination and Water Treatment 60:106-113
Delleur JW (1999) The handbook of groundwater engineering. CRS Press
Frantar P, Dolinar M, Kurnik B (2006) GIS based water balance of Slovenia. In 6th Annual Meeting of the European Meteorological Society Ljubljana, Geophysical Research Abstracts, 8, 13
Ghanizadeh G, Azari A, Akbari H, Kalantary RR (2015) Performance evaluation of nanocomposit magnetic graphene sheet-iron oxide in removal of nitrate from water using Taguchi experimental design. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 25(127):49-64
Ghayouri A (2013) Groundwater recharge estimation using water budget analysis based on minimization of the total error in overall water balance and groundwater balance equations case study: Feyzabad-Mahvelat Catchment. M.Sc. Thesis, Ferdowsi University, Iran (In Persian)
Goharimanesh M, Akbari A (2015) Optimum parameters of nonlinear integrator using design of experiments based on Taguchi method. Journal of Computational Applied Mechanics 46(2):233-241
Goharimanesh M, Akbari AA, Akbarzadeh-Tootoonchi AA (2014) More efficiency in fuel consumption using gearbox optimization based on Taguchi method. Journal of Industrial Engineering International 10(2):1-8
Healy RW, Scanlon BR (2010) Estimating groundwater recharge. Cambridge University Press
Heilweil VM, Brooks LE (2010) Conceptual model of the Great Basin carbonate and alluvial aquifer system. US Geological Survey Scientific Investigations Report, 5193, p.191
Javadpour SM, Abadi EAJ, Akbari OA, Goharimanesh M (2020) Optimization of geometry and nano-fluid properties on microchannel performance using Taguchi method and genetic algorithm. International Communications in Heat and Mass Transfer, 119, 104952
Johnston K, Ver-Hoef JM, Krivoruchko K, Lucas N (2001) Using ArcGIS geostatistical analyst. Esri Redlands 380
Khazaei B, Hosseini SM (2015) Improving the performance of water balance equation using fuzzy logic approach. Journal of Hydrology 524:538-548
Khodaverdi M, Hashemi S, Siuki A, Bilondi M (2019) Optimal design of groundwater-quality sampling networks with MOPSO-GS (Case Study: Neyshabour Plain). Journal of Water and Irrigation Management 9(2):199-210 (In Persian)
Khorasan Razavi Regional Water Company (2015) Explanatory report on the ban on Feyzabad plain (In Persian)
Khorasan Razavi Regional Water Company (2011) Report of the consolidation of water resources studies in the desert basin. Volume III, Analysis of statistics and information and water balance, Section V Combined studies and water bill, Appendix No, 22, Water Balance in the Mahvelat Studies Area (In Persian)
Khorasan Razavi Regional Water Company (1996) Geoelectric studies report of Feyzabad plain (In Persian)
Kondapalli SP, Chalamalasetti SR, Damera NR (2013) Application of Taguchi based design of experiments to fusion arc weld processes: A review. International Journal of Business Research and Development 2(1):1-8
Liu W, Engel BA, Chen W, Wei W, Wang Y, Feng Q (2021) Quantifying the contributions of structural factors on runoff water quality from green roofs and optimizing assembled combinations using Taguchi method. Journal of Hydrology 593(7):125864
Manghi F, Mortazavi B, Crother C, Hamdi MR (2009) Estimating regional groundwater recharge using a hydrological budget method. Water Resources Management 23(12):2475-2489
Mekonnen SC (2005) Assesment of cathment water balance using GIS and remote sensing. M.Sc. Thesis, ITC Enschede, Netherland
Meresa E, Girmay A, Gebremedhin A (2019) Water balance estimation using integrated GIS-Based WetSpass model in the Birki Watershed, Eastern Tigray, Northern Ethiopia. Physical Science International Journal 22(3):1-17
Ngongondo C, Xu ChY, Tallaksen LM, Alemaw B (2015) Observed and simulated changes in the water balance components over Malawi, during 1971–2000. Quaternary International 369:7-16
Nyagwambo NL (2006) Groundwater recharge estimation and water resources assessment in a tropical crystalline basement aquifer. Ph.D. Thesis, UNESCO– IHE Institute for Water Education, Netherlands
Omidifar H (2019) Investigation of the stability of Azghand aquifer in Khorasan Razavi province using a numerical model. M.Sc. Thesis, Shahrood University of Technology, Iran (In Persian)
Reyhani A, Sepehrinia K, Seyed Shahabadi SM, Rekabdar F, Gheshlaghi A (2015) Optimization of operating conditions in ultrafiltration process for produced water treatment via Taguchi methodology. Desalination and Water Treatment 54(10):2669-2680
Samavi J, Goharimanesh M, Akbari A, Dezyani E (2018) Optimisation of drilling parameters on St37 based on Taguchi method. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 40(8):1-9
Scanlon BR, Keese KE, Flint AL, Flint LE, Gaye CB, Edmunds, WM, Simmers I (2006) Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. Hydrological Processes 20(15):3335-3370
Sokolov AA, Chapman TG (1974) Methods for water balance computations: an international guide for research and practice. UNESCO Press
Thakur PK, Nikam BR, Garg V (2017) Hydrological parameters estimation using remote sensing and GIS for Indian Region: A review proceedings of the national academy of sciences. India Section A: Physical Sciences 87(4):641-659
Tauxe JD (1994) Porous medium advection-dispersion modeling in a geographic information system. Ph.D. Thesis, University of Texas, Austin
Todd KD, Mays LW (2005) Groundwater hydrology. Third ed. John Wiley & Sons, New Jersey
Water Technical Standards (2017) Guide to preparing a numerical model of groundwater. N174 (In Persian)
Wegehenkel M, Zhang Y (2007) The use of remote sensing data for water balance modeling. Geophysical Research Abstracts 9:27