گسترش فضایی شهر پرند با توجه به محدودیت منابع آب تا افق 2032: لزوم توجه دو سویه به برنامه ریزی فضایی و مدیریت منابع آب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ ‎التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس.

2 عضو هیات علمی دانشکده‌های علوم انسانی و علوم و فنآوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

در کنار عوامل طبیعی، یکی از علل، اصلی تشدید بحران آب شرب در جهان رشد شهرنشینی و به تبع آن افزایش جمعیت در بسیاری از مناطق شهری است. شهر جدید پرند در استان تهران نیز از جهت مزبور با بحران روبروست؛ با این وجود به طور روزافزون رشد جمعیت و ساخت و سازها در این شهر رخ می‌دهد. در این راستا نوع توسعه فضای مسکونی شهر تأثیر بسزایی در مدیریت مصرف منابع آب شرب این شهر داشته که خود بر توسعه پایدار آن مؤثر است. روش‌‌های کنونی محاسبه آب شرب شهرها برای آینده بیشتر مبتنی بر سناریوهای رشد جمعیت و با تمرکز بر تحلیل نرخ‌‌های رشد جمعیت بدون توجه به ظرفیت توسعه کالبدی جمعیت می‌‌باشند. پژوهش حاضر با استفاده از پیش‌بینی گسترش کالبدی به کمک مدلساز تغییرات زمین (Land Change Modeler) ابتدا به شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر پرند بر اساس یک الگوی رایج و مورد توجه در توسعه شهری مبتنی بر ویلاسازی تا افق 2032 پرداخته و میزان آب شرب مورد نیاز شهر پرند طبق الگوی مزبور را برآورد می‌‌نماید. بنابراین، سناریو اول، که پراکنده‌رویی نام دارد، به پیش‌بینی نیاز آب با تکیه بر گسترش فضایی و درنظر گرفتن رشد طبیعی جمعیت تا سال 2032 پرداخته است؛ سناریو دوم که متداول‌ترین نوع در اتخاذ تصمیمات و برنامه‌های شهری است، سناریو رشد دورنزای روندی جمعیت تا افق 2032 است. نتایج بدست آمده حاکی از تفاوت معنی دار بین محاسبه میزان مصرف آب شرب شهر پرند بر اساس رویکرد گسترش فضایی به شکل پراکنده‌رویی با نیاز آبی حدود چهل و سه میلیون متر مکعب در سال 2032 و سناریو رشد دورنزای روندی جمعیت با نیاز آبی حدود سی و سه میلیون متر مکعب در سال 2032 است. در وهله دوم سبکی از نیازسنجی و پیش‌بینی شهری را با توجه به رشد طبیعی جمعیت و هم گسترش فضایی شهر به شکل توأمان به برنامه‌ریزان نشان می‌دهد. بدین ترتیب برای جلوگیری از وقوع بحران آب و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری، مقاله پیش‌‌رو اهمیت توجه به برنامه‌‌ریزی فضایی برای توسعه شهرها با توجه به محدودیت منابع آب را قویاً توصیه می‌‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Expansion of the Parand City Focusing on the Available Water Resources until 2032: Reciprocal Relation between Urban Water Management and Spatial Planning

نویسندگان [English]

  • Bahareh Imani 1
  • Mohammad Reza Shahbazbegian 2
1 M.Sc. Graduate of Spatial Planning, College of Humanities, Tarbiat Modarres University.
2 Faculties of Humanities and Interdisciplinary Science and Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Beside natural factors, spatial expansions of new cities is one of the main causes of the water crisis. Parand new city, in that regard, has very high restrictions on the potable water supply. Nonetheless, there is an increasing population growth and construction in this city. In this regard, type of residential development of the city has a significant impact on managing the potable water consumption, sufficient for its sustainable development. The current methods of calculating future potable water for cities are more based on population growth scenarios and focus on analyzing population growth rates regardless of the population's physical development capacity. Using the prediction of physical expansion applying LCM simulation (Land Change Modeler), the present study first simulated the physical development of Parand city up to 2032 based on a typical pattern in urban development centered on villas and estimated the amount of potable water required by Parand city according to this model. Accordingly, the initial scenario, called scattering, predicts water requirements by relying on spatial expansion and considering natural population growth by 2032; The second scenario, which is the most common type of urban decision-making and planning, is the scenario of a long-term trend of population growth up to the horizon of 2032. The results indicated a significant difference between the potable water consumption in Parand city based on the first and second approach as the water needs of about forty-three million cubic meters and about thirty-three million cubic meters in 2032, respectively. The result reveals to the planners a style of urban needs assessment and forecasting, considering the natural population growth and the city's spatial expansion. Thus, to prevent the water crisis and move towards sustainable urban development, the present article strongly recommends spatial planning for cities' development due to limited water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Crisis
  • Spatial Expansion
  • Parand New City
  • Physical Expansion LCM (Landuse Change Modeler)
‏ Agarwal C (2002) A review and assessment of land-use change models: Dynamics of space, time, and human choice (Vol. 297). US Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station
Bloch R, Monroy J, Fox S, & Ojo A (2015) Urbanisation and urban expansion in Nigeria. Urbanisation Research Nigeria (URN) Research Report. London, GB: ICF International
Eastman J R (2006) IDRISI v 15.1. IDRISI Andes. Guide to GIS and Image Processing, 1
Falahatkar S, Hosseini M, Salman mahini A, Ayoubi SH (2016) Prediction of land use/ cover change by using LCM model. Environmental Research 7(13):163-174 (In Persian)
Harvard University (2013) Urban sprawl threatens water quality, climate protection, and land conservation gains. ScienceDaily, Retrieved July 15, 2021
Hess GR (2001) Just what is sprawl anyway? From http://www.4.ncsuedu/grhess
Holdren J P, Ehrlich P R (1974) Human population and the global environment: Population growth, rising per capita material consumption, and disruptive technologies have made civilization a global ecological force. American Scientist 62(3):282-292
Hosseini S A, Shahraki S Z, Farhudi R, Hosseini S M, Salari M, & Pourahmad A (2010) Effect of urban sprawl on a traditional water system (Qanat) in the City of Mashhad, NE Iran. Urban Water Journal 7(5):309-320 (In Persian)
Larijani K M (2005) Irans Water crisis; inducers, challenges and counter-measures. 45th Congress of the European Regional Science Association: "Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society", 23-27, Amsterdam, The Netherlands
Pende L (2009) Impact of urban growth on water-supply and sanitation: A case study of Honiara City, the Solomon Islands. Doctoral dissertation, University of the South Pacific
Rafeei R (2009) Municipal solid waste landfill site selection for the city of Mashhad based on the spatial expansion trend of the city. M.Sc. Thesis, Department of natural resources, Tarbiat Modares University (In Persian)
Ramachandraiah C, Prasad S (2004) Impact of urban growth on water bodies: The case of Hyderabad. Hyderabad. India: Centre for Economic and Social Studies
Shahnazari M, Arab khabouri D, Moghbeli H (2005) Evaluation of the performance of two types of multilayer perceptron neural networks and networks with radial base functions to estimate the speed of a permanent magnet synchronous motor. Twelfth Iranian Electrical Engineering Conference, Mashhad, Ferdowsi University Mashhad (In Persian)
Tu J, Xia Z G, Clarke K C, & Frei A (2007) Impact of urban sprawl on water quality in eastern Massachusetts, USA. Environmental Management 40(2):183-200
Tundisi J G (2008) Water resources in the future: Problems and solutions. Estudos Avançados 22(63):7-16