تحلیل شبکه‌ عوامل هیدرولوژیک و روابط اجتماعی در راستای شناخت و حلّ منازعات آبی (مطالعه موردی: روستای هماگ پایین، هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

2 کارشناسی ارشد آبخیزداری/ دانشگاه هرمزگان

3 استادیار/ دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

تحولات اجتماعی و کمبود منابع آب، باعث ‌شده تا سیاست‌گذاران در توزیع عادلانه‌ آب دچار معضلات جدّی شوند که در نتیجه منازعات آبی در سطوح خرد و کلان اجتماعی ایجاد می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان روابط اجتماعی و پارامترهای هیدرولوژیک و تعیین نقاط قوّت و ضعف موجود در شبکه‌‌ روابط اجتماعی در روستای هماگ پایین واقع در استان هرمزگان انجام شده است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده و شبکه‌ همکاری میان افراد با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای، نرم‌افزارهایVisone  و Ucinet و شاخص‌های اعتبار و نقش‌های هم ارز ترسیم و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که در این روستا الگوهای ارتباطی پیشین که تحت تأثیر روابط خویشاوندی شکل گرفته بودند، در پی بروز مشکل کم‌آبی، تغییر یافته‌ و گروه‌بندی‌های جدیدی میان افراد در پی بروز مشکل کم‌آبی، شکل گرفته است. در نهایت پیشنهاد شد تا مدیران آب، به ارتباطات و اثرات متقابل میان مسایل موجود در حوضه‌های آبریز تأکید بیشتر نموده و مسأله‌شناسی را بیشتر مورد توجه قرار دهند، خصوصاً مسایل اجتماعی که با تمام پارامترهای زیرسیستم طبیعی حوضه آبریز ارتباط متقابل دارند و عموماً تأثیرگذارترین پارامتر محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Hydrologic Parameters and Social Relations Network to Recognize and Solve the Water Conflicts (Case Study: Homag-E Payin Village, Hormozgan)

نویسندگان [English]

  • H Mohammadi Kangarani 1
  • D Ghonchepour 2
  • A Holisaz 3
1 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Faculty, Hormozgan University
2 MSc. GraduatedinWatershed Management, Hormozgan University
3 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Faculty, Hormozgan University
چکیده [English]

Social changes and water shortagecreate serious problems for policy makers to distribute water justly that lead to water conflictsin small and large social levels. So, this research was done toexplore the relation between social relations and hydrological parameters and to determine the strengths and weaknesses of social relations network in Homag-E payin village located in Hormozgan province. A questionnaire was used to collect the required data and then cooperation network among people to solve the problem of water shortage in Homag-E Payin village was delineated. Authority and role equivalence indices and Visone and Ucinetsoftware packages were used to delineate and to analyze the networks. Results revealed that former relation patterns in Homag-E payin village that were based on the kinship relations have changed following the water shortage problem in this village andnew grouping between residents of this village has shaped based on hydrological parameters. In this regard, policy-makers and planners must be attended more and more into the relations of all issues and their interactions in a watershed; specially, social issues that interacted to all other parameters in a watershed and sometimes, those are the most affective parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water conflicts
  • Network analysis
  • Social relation network
  • Hydrologic parameters
  • Homag-E payin Village
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (1389) مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه آبریز هماگ. گزارش هوا و اقلیم شناسی.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (1389) مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه آبریز هماگ. گزارش فیزیوگرافی.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (1389) مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه آبریز هماگ. گزارش پوشش گیاهی.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (1389) مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه آبریز هماگ. گزارش هیدرولوژی.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (1389) مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه آبریز هماگ. گزارش اجتماعی-‌اقتصادی.
جعفری ع (1385) ارزش و هزینه کامل آب: مطالعه موردی سد علویان، تحقیقات منابع آب ایران، سال دوم، شماره2: 111-100.
زرگرپور ر، نورزاد ع (1388) ارایه مدل مفهومی و تدوین الگوی مدیریت یکپارچه منابع آب با تأکید بر امنیت آبی کشور. تحقیقات منابع آب ایران، سال پنجم، شماره3: 88-76.
صادقی س ح، شریفی ف، فروتن ا، رضایی م (1383) ارزیابی کمّی عملکرد اقدامات آبخیزداری(مطالعه موردی: زیر آبخیز کشار). پژوهش و سازندگی، 17(4):96-102.
شرکت سهامی آب منطقه‌‌ای استان هرمزگان (1388). دفتر مدیریت آب‌های زیرزمینی.
عزیزی ق (1379) بررسی خشکسالی‌ها- ترسالی‌ها و امکان پیش بینی آنها با استفاده از مدل سری زمانی هالت وینترز در استان هرمزگان. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 79: 63-41.
محمدی کنگرانی ح (1387). «سیاست‌های پیشنهادی برای مدیریت جنگل‌های زاگرس یا هدف بهبود حفظ و ذخیره منابع آب». رساله دکتری، دانشگاه تهران.
محمدی کنگرانی ح، رفسنجانی‌نژاد س (1391) بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا. و ارایه شبکه بهینه سیاستگذاری، مجله سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1.
میان‌آبادی ح ( 1391) آب، امنیت و رودخانه‌های مرزی. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، 31- 30 فروردین.
هنمن ر ا، ریدل م (2005) درآمدی بر روش شبکه‌های اجتماعی. ترجمه حنانه محمدی کنگرانی و الهام محمدی (1393)، انتشارات دانشگاه هرمزگان، ص300 (در دست چاپ).
Bashirzade M, Araghinezhad S, Mohammadi Kangarani H (2009) Investigation of sustainability in implementation network of water resources management through network analysis. Intersectoral Conference in Advances Waste Water Treatment and Reuse, (AWTR2009) University of Tehran, Tehran, 10-12 November.
Bolin B, Collins T, Darby K (2008) Fate of the verde: Water, environmental conflict, and the politics of scale in Arizona’s central highlands. Geoforum 39: 1494-1951.
Brett AG, Kroma MM, Steenhuis T (2007) Analysis of rural water supply project in three communities in Mali: Participation and sustainability. Natural Resources Forum 31: 42-150.
Butts CT (2008) Social network analysis: A methodological introduction. Asian Journal of Social Psychology11:13-41.
Cox M (2008) Understanding the Acequia irrigation communities of New Mexico as social-ecological systems. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indian University.
Funder M, Mweemba C, Nyambe I, Koppen BV, Munk Ravnborg H (2010) Understanding local water conflict and cooperation: The case of Namwala District, Zambia. Physics and Chemistry of the Earth 35:758–764.
Fowler JH, Jeon S (2008) The authority of Supreme Court precedent. Social Networks, 30: 16–30
 Labadie JW (2006). MODSIM: Decision Support System for integrated river basin management, Department of Civil Engineering. Colorado State University. USA.
Loucks DP, van Beek E, Stedinger JR, Dijkman JPM, Villars MT (2005) Water resources systems planning and management: An introduction to methods, models and applications [Internet]. Paris, France: UNESCO; 2005. p. 810. Available from: http://hdl.handle.net/1813/2804
Luzi S, Hamouda MA,  Sigrist F, Tauknitz E (2008) Water policy networks in Egypt and Ethiopia.  The Journal of Environment Development, 17 (3): 238-268.
Martinez A, Dimitraiadis Y, Rubia B, Gomez E, de la Funete P (2003) Combining qualitative evaluation and social network analysis for the study of classroom social interactions. Computers & Education 41: 353-368.
Meinzer OE(1927) Large springs in the United States: U.S. Geological Survey Water-Supply, p 557.
Mianabadi H, Mostert E, Van de Giesen N. (2013). Transboundary river basins management: From conflict to cooperation. 6th International Conferenceon Water Resource Environ Res (ICWRER 2013). Koblenz, Germany.
Prell C, Hubacek K, Reed M (2007) Stakeholder analysis and social network analysis in natural resources management. SRI Papers (online), ISSN 1753-1330, No. 06.
Strang V (2006) Social ecohydrology: Integrating the social and natural sciences. Research paper prepared for Scientific Advisory Committee, UNESCO International Ecohydrology Programme.
Swyngedouw E (2009) The political economy and political ecology of the hydro-social cycle.  Contemporary Water Research & Education, ISSUE142/PP: 56-60.
Winkels RGF, de Ruyter J, Kroese H (2011) Determining authority of Dutch case law. In K. Atkinson (ed). Legal knowledge and information systems. JURIX 2011: The Twenty-Fourth International Conference. Volume 235 of Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press, Amsterdam,pp. 103-112.