نگاهی به برنامه جامع مدیریت فاضلاب‌های شهری و صنعتی در اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی/ پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشیار /دانشکده مهندسی شیمی و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

فعالیت‌های صنعتی و شهری منجر به تولید فاضلابهایی می‌شوند که حاوی مقادیر قابل توجهی ترکیبات آلاینده هستند. تخلیه این فاضلاب‌ها به محیط زیست به‌صورت تصفیه نشده پذیرفته نیست و لازم است تخلیه مطمئن و عملیات تصفیه روی این فاضلاب‌ها انجام گیرد. اما این تخلیه مطمئن گاهی محدود به کمیت‌ها و اعدادی کلی است که صرفا در قالب حداکثر مقادیر مجاز استاندارد بروز می‌نماید و گاهی مبتنی بر استانداردهای معقولی است که در آن سطح فناوریهای در دسترس و وضعیت بومی  و جغرافیایی مناطق لحاظ شده است. استاندارد از نظر لغوی به معنی معیار، ملاک، شاخص و به طور کلی مدرکی است در برگیرنده قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگی‌هایی با پایه علمی برای فعالیتی خاص که از طریق اجماع نظر و با نظارت مراجع رسمی تهیه و به وسیله سازمان شناخته شده‌ای تصویب شده باشد و هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص و در راستای ارتقای منافع جامعه باشد. سیاستها و خط‌مشی‌های استانداردی اتحادیه اروپا جهت مدیریت پساب‌های شهری و صنعتی در قالب برنامه جامع آن اتحادیه در این مقاله مرور خواهد شد و چگونگی استفاده از شاخص‌های فرایند‌محور به جای خروجی‌محور مورد بحث قرار می‌گیرد. در انتها نیز با بررسی وضعیت استاندارهای فعلی کشورمان در این زمینه، لزوم تدوین برنامه کلان مدیریت پسابها که در آن ویژگی‌های بومی منابع آب و نیاز به استفاده مجدد از پسابها لحاظ شده است، مورد تاکید قرار می‌گیرد. برنامه‌ای که در آن امنیت آبی با ایجاد تنوع بیشتر در منابع آبی و حتی در نظر گرفتن منابع نامتعارف قابل تامین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on EU Municipal and Industrial Wastewater and Effluent Management Action

نویسندگان [English]

  • H. Poorhemati 1
  • M.H. Sarrafzadeh 2
1 M.Sc. student, Technical Faculty, Tehran University, Tehran, Iran.
2 ssociate Professor, Chemical School, Technical Faculty, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban and industrial activities lead to high amount of pollution in the produced wastewater. Direct discharges from such sites to the environment is not legal and sufficient treatments are needed. Discharge criteria in some cases are limited to the maximum and minimum allowable amounts. In some other cases certain standards with regards to the best available technologies and local and geographical considerations are applied. Standard as a word means a criterion or an index or any statement that includes regulations or guidelines or characteristics which are scientifically approved for a certain purpose or activity and are also verified by official authorities. The aim of a standard is to reach a defined level of discipline in a society. Standard policies in the EU for the management of municipal and industrial effluents in the form of a comprehensive program in EU is reviewed here. Finally the need for such standards and regulation in Iran is discussed and necessity of defining a comprehensive action for management of effluents in the country is emphasized. 

[1] Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (23 October 2000), Official Journal of the European Communities, L 327, 22.12.2000
[2] EU practice in setting wastewater emission limit values, R.C.Frost (2009), Water Governance in the Western EECCA Countries Project Website: http://wgw.org.ua/index.php
[3] Council Directive 91/271/EEC on urban wastewater treatment, Official Journal of the European Communities, L  135, 30.5.1991 ,Available online at: http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm
[4] Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control, Official Journal of the European Communities, L 257, 10.10.96 ; Available online at:http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/legis.htm
[5] The European IPPC Bureau (EIPPCB):  http://eippcb.jrc.es
[6] United Utilities Group PLC 2012, Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Great Sankey, Warrington, WA5 3LP,Registered in England and Wales, http://www.unitedutilities.com