بررسی مدل‌های نوین درمدیریت مصرف آب شهری در ایران: کنتورهای پیش‏ پرداختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مدیریت، اراک، ایران

2 استاد/ دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار/دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی

چکیده

تجدید‏نظر در الگوی مصرف و صرفه‏ جویی آب در بخش مصرف خانگی در کلان شهر قم از اهمیت و اولویت اول برخوردار است. ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺶ پرداختی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ از ابزارهای مهم در مدیریت مصرف آب محسوب می‏شوند که می‏توانند بازخور لازم را برای مصرف‏کنندگان فراهم آورند. این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از کنتورهای پیش‏ پرداختی در مدیریت مصرف آب خانوار می‏پردازد. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه‏ ای بین استفاده از کنتورهای پیش‏پرداختی با مدیریت مصرف آب خانوار و هزینه‏ های شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قــرار گیرد . داده‏ هـا در ایـن تحقیق با استفاده از روش‏ های موجود در آمار استنباطی نظیر مقایسه میانگین دو جامعه وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‏اند. ابزار اصلی این پژوهش نمونه‏ گیری است و با استفاده از یک پرسشنامه با سوالات بسته، جمع ‏آوری بخشی از داده ‏ها انجام گرفته است و هچنین از منابع کتابخانه‏ ای و اسناد موجود در شرکت آبفا قم استفاده شده است. نمونه‏ گیری در این تحقیق به صورت تصادفی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از کنتورهای پیش‏ پرداختی و در نظر گرفتن عامل تأثیر‌گذار دما، سرانه مصرف  36/14 درصد و در صورت در نظر نگرفتن تغییرات دما 13 درصدکاهش یافته است. استفاده از کنتورهای پیش پرداختی باعث کاهش 53 درصدی در هزینه‌های مربوط به خدمات و قرائت شرکت آب و فاضلاب استان قم گردیده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Modern Models for Management of Urban Water Consumption In Iran; "Prepaid Water Meter"

نویسندگان [English]

  • M.H. Allahdadi 1
  • H. Zareeimatin 2
  • M. Yazdanshenas 3
1 Graduate student, Azad University of Arak, Department of Management, Arak, Iran.
2 Professor, College of Management, Farabi Pardis, Tehran University, Qom, Iran.
3 Assistant Professor/Allameh Tabataba'i University, Faculty of Management and Accounting, Department of Business Administration
چکیده [English]

For Qom city, the revision in consumption patterns and saving the household water consumption is a priority. Chargeable prepaid water meters are effective tools for consumption management that can provide necessary feedback for consumers. This study peruses the impact of prepaid meters on household water consumption management. A relationship has been investigated for the use of prepaid meters with the management of household water consumption and the costs of Qom Water and Wastewater Company. Data of this research has been analyzed by use of descriptive and inferential indicators using the methods of inferential statistics such as the mean of two Dependent Statistic Societies. Sampling was the main tool of this study and a part of the data of survey has been collected with use of a questionnaire containing closed questions. Simple random was the basis for the sampling. Library resources have also been used. The results show that considering the "temperature” as an affecting factor, the prepaid meters has been saved %14.36 in water consumption of households. Neglecting the temperature changes, per capita of water consumption has decreased by %13. The use of prepaid meters has decreased the Qom Water and Wastewater Company costs by 53% due to the skipping of reading services of the postpaid meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prepaid water meter
  • Consumption management
  • Water resources
صادقی ش (1385) هیدرولیک و بحران آب. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 45: 116-115.
صالحی م، رحیمی م (1371)، استفاده از کنتورهای کارتی بجای کنتورهای الکترومکانیک و مزایای آنها نسبت به نوع قدیمی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری شبکه‏های توزیع نیروی برق، اصفهان، ایران، اردیبهشت 1371. 
نامجو م (1392) ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی آغاز شد. خبرگزاری مهر.
آبفای استان قم (1392)، اداره آمار و اطلاعات.
Darby S. (2002). Designing feed back into energy consumption. University of Oxford.
Frahm A, Galivin D, Gensler G, Avina G, Moser A. (1997) Changing behavior insight and application, Seattle, Washington, 98109.