اثر سامانه‌های بندالی بر خشکسالی‌های ایران (مطالعه موردی: آذر و دی 1393)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار هیدرواقلیم گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان.

2 دکتری آب و وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان.

3 دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان.

چکیده

خشکسالی‌ها مهم‌ترین چالش در تامین منابع آب ایران هستند. در این پژوهش به منظور شناخت مکانیسم همدید رخداد خشکسالی‌های اقلیمی ایران  از داده‌های روزانه و ماهانه بارش ایستگاه‌های هواشناسی مراکز استان‌ها (نمونه) و داده‌های واکاویی شده NCAR دوره زمانی 2015-1960 استفاده گردید. در ابتدا با روش تفاضل از میانگین و نسبت‌ها دوره‌های خشک ایستگاه‌ها شناسایی شدند. همچنین برای تعیین سامانه‌های بندالی از نمایه تیبالدی- مولتنی و برای شناسایی سامانه‌های بندالی، فیلترهای سه‎‌گانه کمی، حدی و تداوم استفاده شد. کاهش بارش یا عدم ریزش آن در دوره‌های زمانی 20 روزه و بیشتر فصل سرد منجر به ایجاد خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید در ایران می‌شود. بررسی همدید در نمونه مطالعاتی نشان داد منطقه اقیانوس اطلس- اروپا (به عنوان منطقه‌ی مؤثر بر عملگرهای همدید مؤثر بر بارش ایران ) و اقیانوس آرام بیشترین فراوانی سامانه بندالی را دارند. با استقرار سامانه‌های بندالی در فصل سرد سال ضخامت جو (500-1000 هکتوپاسکال) 10 تا 30 ژئوپتانسیل متر افزایش یافته  و  بادهای شرقی بجای بادهای غربی بر جو ایران استیلا دارند. این تغییر جهت بادهای منجر به عدم ورود سامانه‌های مانند امواج کوتاه، رودباد قطبی و جبهه قطبی به محدوده همدید ایران است. بنابراین با شکل گیری سامانه‌های بندالی و شرایط همدید ناشی از آنها خشکسالی در سال آبی پیش رو قطعی شده و می‌توان با تمهیدات لازم مبتنی بر مدیریت ریسک و آینده‌نگری از خسارات ناشی از خشکسالی  کاست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Blocking System on Droughts in Iran (Case Study: December 2014 and January 2015)

نویسندگان [English]

  • ِDariush Rahimi 1
  • Nahid Atashi 2
  • Fatemeh Bashirian 3
1 Associate Professor in Hydro-climatology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Ph.D., Climatology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Ph.D., Climatology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Droughts are the most important challenge in Iran's water supply. In this study, in order to identify the synoptic mechanism of occurrence of climatic droughts in Iran, daily and monthly precipitation data of meteorological stations of provincial centers (sample) and NCAR data analyzed for the period of 1960-2015 were used.  First, the dry periods of the stations were identified by the method of difference between the means and rate methods. Also, to determine the blocking systems, Tibaldi-Multeni index was used and to identify the blocking systems, three quantitative, limit and continuity triple filters were used. Reduction of rainfall or no precipitation in periods of 20 days or more in the cold season leads to severe and very severe droughts in Iran. Synoptic analysis of the study sample indicated that the Atlantic-European region (as a region affecting the synoptic operators affecting Iran's rainfall) and the Pacific have the highest frequency of the blocking system. With the establishment of blocking systems in the cold season of the year, the thickness of the atmosphere (500-1000 hpa) has increased by 10 to 30 geopotential meters and the east winds dominate the Iranian atmosphere instead of the west winds. This change in wind direction leads to the failure of systems such as polar wind and polar front to enter the synoptic area of ​​Iran.  Therefore, with the formation of blocking systems and the resulting blocking conditions of synoptic, drought in the coming wet year is determined and drought damage can be reduced by risk management and predication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blocking System
  • Zonal Index
  • Tibaldi-Molteni Index
  • Drought
  • and Iran
Antokhina OY,  Antokhin P, Martynova Y, Mordvinov V (2016) The impact of atmospheric blocking on spatial distributions of summertime precipitation over Eurasia. In: International Conference and Early Career Scientists School on Environmental Observations, Modelling and Information Systems, 11–16 July,  Tomsk, Russian Federation, 1-5
 Athar H, Lupo A R (2010) Scale analysis of blocking events from 2002 to 2004: A case study of an unusually persistent blocking event leading to a heat wave in the Gulf of Alaska during august 2004. Advances in Meteorology 1-15
Athar H, Almazroui M, Islam N, Abid A, Ehsan A (2013) Effect of mid-latitude blocking anticyclones on the weather of the Arabian Peninsula. International Journal of Climatology 33(3):585–598
Austin J F (1980) The blocking of middle latitude westerly winds by planetary waves. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 106:327-350
Azizi Q (1997) Blocking and its effect on rainfall in Iran. Ph.D. Thesis, Faculty of Literature and Human Sciences, Tarbiat Modares University Iranian (In Persian)
Azizi Q (2000) Blocking. Geographical Researches 36:37-50 (In Persian)
Azizi Q, Nabavi SO, Miri M (2012) Atmospheric circulations data mining to investigate the role of blocking pattern in the northeast rainfall. Physical Geography Researches 44(81):109-126 (In Persian)
Azizi Q, Soltani M, Hanafi A, Mirzai E (2012) Analysis of the effect of blocking on heavy rainfall (case study: The rainfall on October 26-29, 2011 in the northwest of Iran). Geographical Researches 26(4):117-147 (In Persian)
Azizi Q, Khalili M (2011) Blocking role in Iran's minimum temperature event. Natural Geography Research 77:55-39
 Barrio Pedro D, García-Herrera R, Lupo A R, Hernández E (2006) A climatology of Northern Hemisphere blocking. Journal of Climate 19(6):1042–1063
Carrera ML, Higgins RW, Kousky VE (2004) Downstream weather impacts associated with atmospheric blocking over the northeast pacific. Journal of Climate 17(24):4823–4839
Charney JG, Shukla J, Mo KC (1981) Comparison of a barotropic blocking theory with observation. Journal of the Atmospheric Sciences 38(4):762-779
 Cheren Kovaa EA, Semenovab IG, Kononovaa NK, Titkovaa TB (2015) Droughts and dynamics of synoptic processes in the south of the east European plain at the beginning of the twenty_first century. Published in Aridnye Ekosistemy 21(63):45–56
Cheung HN, Zhou W, Mok HY, Wu MC, Shao Y (2013) Revisiting the climatology of atmospheric blocking in the Northern Hemisphere. Advances in Atmospheric Sciences 30:397–410
Diao Y, Li J, Luo D (2006) A new blocking index and its application: Blocking action in the Northern Hemisphere. Journal of Climate 19(19):4819–4839
Elliott RD, Smith TB (1949) A study of the effects of large blocking highs on the general circulation in the northern-hemisphere westerlies. Journal of Meteorology 6(2):68-85
Glisan M J (2007) Two extreme cases of atmospheric blocking over Europe and North America. M.Sc. Thesis, the Faculty of the Graduate School, University of Missouri
Habibi F (2006) Synoptic and dynamic analysis of the blocking patterns, the method to identify the blocking pattern and its effect on Iran. Journal of the Earth and Atmosphere Physics 32(3):69-89
Hafez YY, Almazroui M (2013) The role played by blocking systems over europe in abnormal weather over kingdom of Saudi Arabia in summer 2010. Advances in Meteorology: 1-20
Hartmann DL, Ghan SJ (1980) A statistical study of the dynamics of blocking. Monthly Weather Review 108(8):1144–1159
Kaviyani M, Alijani B (2007) Basics of climatology. SAMT Publisher 13th Addition, 592p (In Persian)
Knox JL, Hay JE (1984) Blocking signatures in the northern hemisphere: rationale and identification. Atmosphere-Ocean 22(1):36–47
Namias J (1947) Characteristics of the general circulation over the Northern Hemisphere during the abnormal winter 1946–47. Monthly Weather Review 75(8):145–152
Pelly JL (2001) The predictability of atmospheric blocking. Ph.D. Thesis, Department of Meteorology, The University of Reading
Qavidel Rahimi Y, Faraj Zadeh-Asl M, Matlabizadeh S (2016) Statistical and synoptic analysis of clod waves in the northwest of Iran. Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 16(40):29-46 (In Persian)   
Rashidi-Naserkhani NE (2005) The effect of blocking patterns on the dry periods of western and northwestern Iran. M.A Thesis, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Razi (In Persian)
Rex DF (1950) Blocking action in the middle troposphere and its effect upon regional climate. (I), An Areological Study of Blocking Action, Tellus 2(3):196–211
Rex DF (1950) Blocking action in the middle tropospheric westerlies and its effects on regional climate. II, A climatology of Blocking Action, Tellus 2(4):276-301
Salahi B, AliJahan M (2017) Synoptic analysis of the thermodynamic causes of forest fires in Deszful. Geography and Environmental Hazards 5(18):21-25 (In Persian)
Schalge B, Blender K, Fraedrich K (2011) Blocking detection based on synoptic filters. Advances in Meteorology: 2-11
Schwierz C, Croci-Maspoli M, Davies HC (2004) Perspicacious indicators of atmospheric blocking. Geophysical Research Letters 31(6):1-4
Tibaldi S, d’Andrea F, Tosi E, Roeckner E (1997) Climatology of Northern Hemisphere blocking in the ECHAM model. Climate Dynamics 13(9):649-666
Tibaldi S, Molteni F (1990) On the operational predictability of blocking. Tellus A 42(3):343-365
Treidl RA, Birch EC, Sajecki P (1981) Blocking action in the northern hemisphere: A climatological study. Atmosphere-Ocean 19:1-23
 Whan K, Zwiers F, Sillmann J (2016) The influence of atmospheric blocking on extreme winter minimum temperatures in North America. Journal of Climate 29(12):4361–4381
Zolfaqari H, Masoumpour J, Rashidi- Naserkhani E (2006) The effect of blocking patterns on occurrence and continuation of dry periods in the west and northwest. Journal of Arid Regions Geographic Studies 9(10):101-119 (In Persian)