شبیه‌سازی هیدروگراف جریان رودخانه با مدل هیدرولوژیکی-توزیعی انعطاف‌پذیر WetSpa-Python

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ایران.

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ایران.

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ایران.

4 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ایران.

5 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ایران.

چکیده

مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولوژیکی ابزارهای ارزشمندی برای بررسی موضوعات چالش‌برانگیز مرتبط با مدیریت حوضه آبخیز هم­چون اثر تغییر اقلیم بر منابع آب، تأثیر شهرسازی بر سیلاب­‌ها و خشکسالی‌­ها هستند. در این مقاله از مدل شیءگرا، مدولار و فرآیندمحور WetSpa-Phyton که بر اساس رویکرد مدل­‌سازی انعطاف‌­پذیر تهیه شده و با زبان برنامه‌­نویسی پایتون کدنویسی شده است، جهت شبیه‌سازی هیدروگراف روزانه در حوضه ارازکوسه استفاده شده است. ورودی‌­های مدل شامل نقشه­‌های رقومی ارتفاع، تیپ خاک و کاربری اراضی و سری­‌های زمانی بارش، دما و تبخیر است که از آمار 9 ایستگاه هواشناسی در یک دوره ده ساله (سال آبی 85-84 تا 94-93) استفاده گردید. واسنجی مدل به‌­طور محدود با تخصیص مقادیر منطقی به 8 پارامتر گلوبال (کلی) مدل، بر مبنای بهترین انطباق بین هیدروگراف شبیه‌سازی و مشاهده­‌ای انجام شد. ارزیابی مدل بر اساس شاخص کلینگ-گوپتا، صورت گرفت که به‌­ترتیب برای دوره واسنجی و اعتبارسنجی مقادیر 0/6 و 0/52 به­دست آمد. هم­چنین نتایج محاسبات بیلان آبی توسط مدل نشان داد که جریان خروجی از حوضه به ترتیب 13/2 و 18/1 درصد از کل بارش را در دوره واسنجی و اعتبارسنجی به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Stream Flow Hydrographs Using Flexible Distributed Hydrological Modelling (WetSpa-Python)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ozhan 1
  • Abdolreza Bahremand 2
  • Vahedberdi Sheikh 3
  • Choghibairam Komaki 4
  • Maryam Mohammadrezaei 5
1 Ph.D. Graduate of Watershed Management Sciences and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Iran.
2 Professor of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan University, Iran.
3 Associate Professor of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan University, Iran.
4 Assistant professor of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan University, Iran.
5 Ph.D. Candidate of Watershed Management Sciences and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Iran.
چکیده [English]

Hydrological simulation models are valuable tools for examining challenging issues related to watershed management such as the impact of climate change on water resources, the impact of urban planning on floods and droughts. In this study, WetSpa-Python model was developed to simulate daily flow hydrographs at the Arazkouse basin. This is an object-oriented, process-based modular model which has been developed based on the principles of flexible modeling in python. Data inputs included DEM, soil type, land-use, precipitation time series, temperature, and evapotration, which were acquired from nine meteorological stations for a ten-year period (from 2006-07 to 2015-16). Model calibration was performed in a limited manner by assigning rational values to 8 global parameters based on the best fit between the simulated and observed hydrographs. Model performance was tested via the Kling-Gupta index, and obtained 0.6 and 0.52 for the calibration and validation periods, respectively. The results of the water-balance analysis with the model indicated that the outflow of the basin constitutes 13.2 and 18.1% of total precipitation in the calibration and validation periods. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible Modelling
  • WetSpa-Python
  • Runoff Simulation
  • Arazkouse Basin
Bahremand A, Ahmadyousefi S, Sheikh V, Komaki CB (2020) A parameter allocation approach for flow simulation utilizing the WetSpa-Python model. Hydrological Processes 35(1):1-18
Bahremand A (2016) HESS opinions: Advocating process modeling and de-emphasizing parameter estimation. Hydrology and Earth System Sciences 20(4):1433-1445
Bahremand A (2006) Simulating the effects of reforestation on floods using spatially distributed hydrologic modeling and GIS. Ph.D. Thesis, Department of Hydrology and Hydraulic Engineering, Vrije Universiteit Brussel, Belgium,150p
Bahremand A, De Smedt F, Corluy J, Liu YB, Poorova J, Velcicka L, and Kunikova E (2007) WetSpa model application for assessing reforestation impacts on floods in Margecany–Hornad watershed, Slovakia. Water Resources Management 21(8):1373-1391
Bahremand A and De Smedt F (2008) ,Distributed hydrological modeling and sensitivity analysis in Torysa Watershed Slovakia. Water Resources Management 22(3):393-408
Bahremand A, Ahmadyousefi Sarhadi S, Sheikh V and Komaki CB (2017) Comparison of WetSpa and WetSpa-Python hydrological models. 5th International Conference on New Ideas in Agriculture, Environment and Tourism, Tehran (In Persian)
Fenicia F, Kavetski D, and Savenije HG (2011): Elements of a flexible approach for conceptual hydrological modeling Motivation and theoretical development.Water Resources Research 47:1-13
Gupta HV, Kling H, Yilmaz KK, and Martinez GF (2009) Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. Journal of Hydrology 377(1):80-91
Jarosław C and Batelaan O (2011) Application of the WetSpa distributed hydrological model for catchment with significant contribution of organic soil. Upper Biebrza case study. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. LandReclamation 43(1):25-35
Liu YB, Gebremeskel S, De Smedt F, Hoffmann L, and Pfister L (2003) A diffusive transport approach for flow routing inGIS-based flood modeling. Journal of Hydrology 283(1):91-106
Liu YB, De Smedt F, Hoffmann L, and Pfister L (2005) Assessing land use impacts on flood processes in complex terrain by using GIS and modeling approach. Environmental Modeling and Assessment 9(4):227-235
Liu YB and Smedt FD (2005) Flood modeling for complex terrain using GIS and remote sensed information. Water Resources Management 19(5):605-624
Nash JE, Sutcliffe JV (1970) River flow forecasting through conceptual model. Journal of Hydrology 10:282–290
Salvadore E, Bronders J, and Batelaan O (2012) Enhanced model flexibility and opportunities: The WetSpa model case. International Congress on Environment Modeling and Software: Managing Resources of a Limited Planet, Sixth Biennial Meeting, Leipzig, Germany, 8p
Salvadore E, Bronders J, and Batelaan O (2015) Hydrological modelling of urbanized catchments: A review and futuredirections. Journal of hydrology 529:62-81
Vansteenkiste T, Tavakoli M, Ntegeka V, Willems P, De Smedt F, and Batelaan O (2013) Climate change impact on river flows and catchment hydrology: a comparison of two spatially distributed models. Hydrological Processes 27(25):3649-3662
Zarghi A, Bahremand A, and Sheikh V (2021) Application of parameter allocation approach in hydrological modeling with MIKE SHE distributed-physical model (Case study: Ziarat watershed, Golestan province). Iranian Water Resources Research 16(4):174-189 (In Persian)
Zeinivand H (2009) Development of spatially distributed hydrological WetSpa modules for snowmelt, soil erosion, andsediment transport. Ph .D. Thesis, Department of Hydrology and Hydraulic Engineering, Vrije Universiteit Brussel (VUB). Brussels, Belgium, 238p
Wang ZM, Batelaan O, and De Smedt F (1996) A distributed model for water and energy transfer between soil, plants andatmosphere (WetSpa). Physics and Chemistry of the Earth 21(3):189-193