بررسی فرآیند جذب زیستی توسط پودر مخروط کاج در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار / گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 استادیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین سمی و قابل حل در آب است که میزان آن در آب شرب شهر بیرجند بیش از حد مجاز است از طرفی 80% درختان فضای سبز بیرجند را کاج تشکیل میدهد لذا مطالعه حاضر با حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط پودر مخروط کاج انجام شده است. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الک استاندارد ASTM با اندازه مش 100 دانه بندی شد. در این تحقیق pH ، زمان تماس، جرم جاذب، غلظت اولیه و دما برای حذف کروم 6 ظرفیتی و همچنین مدل های ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش pH وغلظت منجر به کاهش راندمان حذف و افزایش زمان تماس، میزان جرم جاذب و دما منجر به افزایش راندمان حذف گردید و از طرفی حذف کروم توسط پودر مخروط کاج از مدل ایزوترمی لانگمیر به خوبی تبعیت می‌کند و همچنین پودر مخروط کاج به عنوان جاذب طبیعی مناسبی برای حذف کروم شش ظرفیتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of biosorption process by Pine fruitpowder in the removal of hexavalent Chromium from aqueous environment

نویسندگان [English]

  • A. Shahidi 1
  • F. Sharifan 2
  • A. Khashei siuki 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, School of Agriculture, University of Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, School of Agriculture, University of Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, School of Agriculture, University of Birjand, Iran.
چکیده [English]

The hexavalent chromium is one of the heavy metals that toxic and soluble in water, that amount is exceeded in drinking water in Birjand. On the other hand 80% of the pine trees of green space Birjand. This study to remove of hexavalent chromium from aqueous solution by pine fruit powder has been done. The adsorbent prepared in laboratory scale and pulverized by standard ASTM sieve (100 meshes). In this research, the effect of pH, contact time, adsorbent dose, initial Cr (VI) concentration and Temperature and also Langmuir and Freundlich isotherm models was studied. The results showed that increasing the pH and initial chromium concentration led to reducing of the removal efficiency and increasing contact time, adsorbent dose and Temperature led to increasing of removal efficiency. The chromium ions adsorption by pine fruit powder is follows Langmuir isotherm model and also pine fruit powder is suitable natural adsorbent for the removal of chromium (VI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption
  • Hexavalent Chromium
  • Isotherm
  • Pine fruit powder
APHA, AWWA, WPCF (2005) Standard methods for examination of water and wastewater, 21th ed. Washington D.C, USA 3: 67-68
Babaei A, Ahmadi M, Jafarzade N, Gudarzi Q R (2012) Evaluating the performance of  Magnetic Nanoparticles stabilized by tea-waste in the removal of Cr+6 from aqueous solutions. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 7:124-133 (In Persian)
Farokhi M, Shirzadsipni M, Tajasos S, Naeimi Joveyni M (2013) Removal of hexavalent chromium Cr (VI) from aqueous solution using adsorption onto Modified alder Sawdust: a study of Equilibrium and kinetics. J of Guilan University of Med Sci 23(89):57-65 (In Persian)
Garg VK, Gupta R, Kumar R, Gupta RK (2004) Adsorption of chromium from aqueous solution on treated sawdust. Bioresour Technol 92:79-81
Ghaneian M, Jamshidi B, Amrollahi M,  Dehvari M, Taghavi  M (2014) Application of biosorption process by pomegranate seed powder in the removal of hexavalent chromium from aquatic environment. Koomesh 15(2):206-211 (In Persian)
Muthukumaran K, Beulah S (2011) Removal of Chromium (VI) from wastewater using chemically activated Syzygium jambolanum nut carbon by batch studies. Procedia Environ Sci 4:266-280
Nameni M, Alavi M R, Arami M (2010) Rice bran, natural sorbent for the removal of chromium 6 in drinking water. Journal of Environmental Science and Technology 15:45-55 (In Persian)
Naseh N, Taghavi L, Barikbin B, Harifi A (2013) Investigation of Cr (VI) removal from aqueous solutions efficiency by almond green hull and its ash.  Journal of Birjand University of Medical Sciences 20 (3): 220-232 (In Persian)
Nuri Sepehr M, Taghva M, Zarabi M (2013) Study of chromium removal from solutions Sntytyk with raw apple dross and shapes corrected with hydrogen peroxide and magnesium chloride. Journal of Alborz University of Medical Sciences 4:255-260 (In Persian).
Taheriyan P (2014) Study of chromium removal from wastewater in a fixed bed and a movable column absorbent natural Grape leaves. Birjand University Press, 90p (In Persian)