تعیین پتانسیل تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد /مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران - ایران.

2 دانشیار /گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشکده محیط زیست و انرژی، تهران - ایران

3 استادیار /گروه مهندسی بهداشت محیط. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت، سنندج.

چکیده

کاربرد منابع آب سطحی به عنوان عمده ترین منبع تأمین آب شرب و همچنین کلر به عنوان پررایج ترین ضدعفونی کننده آب آشامیدنی باعث افزایش تشکیل محصولات جانبی ناشی از گندزدایی(DBPS )می شود که از عمده ترین آنها ترکیبات تری هالومتان (THMS) است که سرطان زا محسوب می شوند. هدف از این تحقیق تعیین غلظت تری هالومتان ها در واحدهای مختلف تصفیه خانه آب شهر سنندج و ارتباط آنها با کلرآزاد باقیمانده و موادآلی می باشد. نمونه برداری در ده نوبت، در مراحل مختلف تصفیه خانه آب سنندج ودر طول یکسال انجام شد که جمعاً 50 نمونه آنالیز و نتایج تجزیه وتحلیل شد. THMS با دستگاه گازکروماتوگرافی اندازه گیری شدند. مقدار تری هالومتان ها در آب خام ورودی (کمتر ازl μg/15) و خروجی (حدودl μg/ 20) در حد بسیار پایین تر از استاندارد جهانی می باشد.این مطالعه نشان داد بین تشکیلTHMS با کلرآزادباقیمانده و موادآلی رابطه خطی مستقیم وجود دارد. کمترین مقدارTHMS بعداز واحد انعقادولخته سازی می باشدکه نشان دهنده عملکرد این واحد در حذف THMS می باشد. بالاترین میزان THMSمربوط به کلرزنی نهایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Trihalomethane forming potential in the Sanandaj Water Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • B. Barakhasi 1
  • A.H. Hasani 2
  • B. Shahmoradi 3
1 Msc Student, Environmental Engineering Department, Science and Search Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Environmental Engineering Department, Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Environment Health Engineering Department, Medical Sciences Kurdestan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Considering the surface water resource as one of the main potable water supplies and the application of chlorine as one of the main disinfectant drinking water has increased the rate of Disinfection by products (DBPS) formationthat One of the main group of DBPS are THMS compounds that are carcinogen compounds. Objective of this survey the determination of THMS concentration in Sanandaj water treatment and ralation between THMS formation with free residual chlorine and organic matter. Sampling was done on ten steps, at various stages of Sanandaj water treatment during the year, and 50 samples were analyzed and results.THMS were measured with gas chromatography. The THMS concentration in input raw water (less than15μg/l) and output (20μg/l) that was lower than the international standard .This study showed that a positive relation is between THMS formation with free residual chlorine and organic matter. After coagulation, flocculation unit is the lowest THMS. Which represents the performance of this unit focuses on eliminating THMS. THMS is the highest level of the final chlorination..

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorination
  • Trihalometans
  • Sanandaj
  • Water Treatment
  • Gas Chromatography
Jafari MA ,Taghavi K. Hassani AH. (2007) Survey the THMS value in drinking water in Lahijan and suggestion in order to product control after disinfection. J. Guilan University of Medical Sciences 68(17):1-6.
Andalib AH.Ganjidost H. Ayati B. Khodadadi A .(2010).Investigation of amount and effective factors on Trihalomethane production in potable water of Yazd. J. Health & Environ 4(2):137-148.
MazlomiS, Mahvi AH (2009) Trihalometane concentration of Tehran drinking water, Twelfth National Conference on Environmental Health,2009- shahid Beheshti Medical Science University, 988-995.