اندازه گیری میزان رضایتمندی مشترکین در روشهای مختلف قرائت کنتور (از راه دور ، کارتی و حضوری) مورد مطالعه: آبفای قم

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مدیریت، اراک، ایران

2 استاد / دانشکده مدیریت ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ، قم ، ایران

چکیده

کسب رضایت مشتری درحال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکتهاست. احساس رضایتمندی، موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال محصول مورد نیاز خواهد شد. استفاده از روش‏های نوین قرائت شامل روش قرائت از راه دور و روش کارتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته است به افزایش رضایت مشترکین منتهی شود. لذا این پژوهش به بررسی رابطه بین استفاده از روش‏های نوین قرائت با رضایتمندی مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان قم می‏پردازد. داده‏ها در این تحقیق به صورت استنباطی و با استفاده از شاخص‏های آماری توصیفی و استنباطی از روش‏های موجود در آمار استنباطی نظیر مقایسه میانگین دو جامعه وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه و مصاحبه ساختار یافته می‏باشد. روش نمونه‏گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است. نتایج نشان می‏دهد که بیشترین رضایتمندی مربوط به روش قرائت از راه دور می‏باشد و روش حضوری و کارتی در رده‏های بعدی قرار می‏گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of customer satisfaction in different method reading for water meter (Remote Reading, Per-paid meters and Face reading) , Case study: Qom Abfa

نویسندگان [English]

  • M.H. Allahdadi 1
  • H. Zareeimatin 2
1 Graduate student, Azad University of Arak, Management Dep., Arak, Iran.
2 Professor, College of Management, Farabi Pardis, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Gaining the Customer satisfaction is becoming the main target of companies. Feeling satisfaction shall cause increasing in threshold of customers’ tolerance to pay more for their required product. Use of modern water meter reading methods (including the method of remote meter reading and Pre-paid meters) have been able to result in increasing the customers’ satisfaction in many developed countries. So, this research studies the relationship between the use of modern methods of meter reading and customer satisfaction of water and waste-water Company of Qom Province. The data in this research are illative and have been analyzed by use of descriptive and illative statistical indicators of the existing methods rely on illative statistics such as comparing two samples. The main tool for data collection in this research is questionnaire and structured interviews. Sampling method of this research is simple random. The results show that the highest satisfaction is related to the method of remote meter reading, and Face reading and pre-paid meters are on the next steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer satisfaction
  • methods of meter reading
  • remote meter reading
  • pre-paid meter
Qom Abfa (2014) the bureau of statistics and information
Shojaeian Sh (2004) Adjustment the methods of collecting receivables based on statistical results of public opinion surveys. distributions in: Proc of 09th conference on electrical power distribution networks (EPDC-2004) 28-29 April, Zanjan, Iran (In Persian)
Salehi M, Rahimi M (1992) The use of pre-paid meters as an alternative to electromechanical meters and benefits than the old type. In: Proc of Second National Conference on Electrical Engineering (IECC-1992)18–19 May, Isfahan, Iran (In Persian)
Kalantari M (2013) Remote meter reading in water and wastewater industry. Journal of Intelligent Industry 16(2):143-144 (In Persian)
Latzko W, Saunders D (1995) Four days with Dr. Deming: A strategy for modern methods of management, Prentice Hall; First edition, 228p
Morehouse D (1999) Essentials of TQM satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. Journal of TQM 12(5):331-335