بررسی دیدگاه های مطرح شده در خصوص مفاهیم ظرفیت برد و ظرفیت برد منابع آب پیرامون نقد مقاله " ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود"

نوع مقاله : بحث و مناظره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

‌همانطور که بررسی سایر پژوهشگران نیز نشان داده است یکی از اساسی‌­ترین مشکلات در مطالعات انجام شده در زمینه ظرفیت برد، عدم توجه به سیر تکامل این مفهوم و جنبه­‌های مختلف آن است. از این‌رو این نوشتار جهت بررسی یکی از این موارد یعنی مقاله "نقدی بر مقاله ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه‌­های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه­‌سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه‌­رود" تدوین شده است. این نوشتار سعی در تبیین و تکمیل استدلال­‌ها و دیدگاه­‌های منتقد(ان)، در جهتی سازنده و با هدف برطرف کردن شبهات و کاستی‌های استدلال­‌های انجام شده توسط ایشان و افزایش آگاهی مخاطبان مقاله دارد. این مقاله ابتدا سعی کرده است با بیان مفاهیم ظرفیت برد و ظرفیت برد منابع آب و معرفی مراجع معتبر به ارائه یک دید صحیح از این مفاهیم و برطرف کردن ابهامات اساسی در دیدگاه‌­های مطرح شده در این زمینه بپردازد. سپس با استدلال‌های متنوع، ساده و قابل فهم که حتی‌­الامکان متناسب با دیدگاه منتقد است و از مراجعی که ایشان آن­ها را مطالعه کرده‌­اند، استخراج شده‌­اند به تمامی ابهامات ایشان پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که نوآوری و ارزش علمی مقاله­‌ای که منتقد آن را نقد کرده است در رویکرد پرداختن به مسأله، چارچوب ارزیابی، انتخاب مدل­‌ها و روش‌­های مورد استفاده است، دیدگاه و روش­‌شناسی که حتی در مقالات مورد استناد منتقد به آن­ها توصیه شده و آن­ها را به عنوان کلید گمشده تحقیقات پایداری و ظرفیت برد دانسته‌­اند. موارد مطرح شده توسط منتقد اصول اولیه و الفبای مطالعه ظرفیت برد است که به دلیل عدم توجه کامل و کافی ایشان به جنبه‌­های دیگر ظرفیت برد مطرح شده و در مقاله منتشر شده نیز به طور کامل رعایت شده‌­اند (مواردی که در این متن به آن­ها پاسخ داده شد). مفهوم ظرفیت برد، مفهوم به شدت پیچیده با ادبیات پراکنده است لذا وجود ابهامات و اختلاف نظر پیرامون این مفهوم کاملاً بدیهی است، بنابراین وارد شدن مفهوم ظرفیت برد منابع و محیط­زیست به ادبیات علمی کشور در گرو توجه ویژه پژوهشگران داخلی به این مفهوم و هم‌­افزایی بین آن­ها می‌­باشد. بدیهی است در این مسیر نقدهای علمی و سازنده بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Views on the Concepts of Carrying Capacity and Water Resources Carrying Capacity Around the Critique of the Article “Assessment of Water Resources Carrying Capacity of the River Basins Using the Simulation Approach and Index-Based Evaluation Method; Case Study: Zarrineh-Roud Basin”

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohammadi-Sedaran 1
  • Majid Delavar 2
  • Mohammad Reza Shahbazbegian 3
1 Master Student, Department of Water Resources Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Resources Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Geography-Spatial Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As other researchers have shown, one of the main problems in studies in carrying capacity is not paying attention to the evolution of this concept and its various aspects. Therefore, this paper has been compiled to investigate one of these cases, namely the article “Critique of the article on assessment of water resources carrying capacity of the river basins using the simulation approach and index-based evaluation method; case study: Zarrineh-Roud basin”. This article tries to explain and supplement the arguments and views of the critic(s) constructively and to eliminate the doubts and shortcomings of the statements made and increase the awareness of the audience of the article. This article first tries to provide a correct view of these concepts. It eliminates the essential ambiguities in the opinions expressed in this field by stating the concepts of carrying capacity and carrying capacity of water resources and introducing reputable authorities. Then all their ambiguities were answered with various, understandable and straightforward arguments based on the critic's point of view and extracted from the references they have studied. It should be noted that the innovation and scientific value of the article is in approach, the evaluation framework and methods. The approach and methodology recommended in the articles cited by the critics have been considered as the missing key to the other research. The issues raised by the critic are the principles of the carrying capacity studies, which have been considered in the published article. The concept of carrying capacity is complex with scattered literature, so ambiguities and disagreements about this concept are axiomatic. Therefore, introducing the concept of resources and environment carrying capacity into the scientific literature of the country depends on the special attention of domestic researchers to this concept and the synergy between them. Obviously, scientific and constructive critiques will be constructive in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrying Capacity
  • Water Resources
  • Evaluation Framework
  • Sustainability
  • Scientific Critique
Abbasi H, Delavar M, & Mohammadi Sedaran H (2022) Basin’s water resource carrying capacity assessment in climate change conditions using simulation-optimization approach; Case Study: Tashk-Bakhtegan basin. Water and Irrigation Management 11(4):797-814 (In Persian)‏
Ait-Aoudia M N & Berezowska-Azzag E (2016) Water resources carrying capacity assessment: The case of Algeria's capital city. Habitat International 58:51-58‏
Ali M (2012) Sustainability assessment: Context of resource and environmental policy. Academic Press
Andrews E (2018) What was the sword of Damocles?. History https://www.history.com/news/what-was-the-sword-of-damocles
Arrow K, Bolin B, Costanza R, Dasgupta P, Folke C, Holling C S, ... & Pimentel D (1995) Economic growth, carrying capacity, and the environment. Ecological Economics 15(2):91-95
Bagheri A & Hjorth P (2007) Planning for sustainable development: a paradigm shift towards a process-based approach. Sustainable Development 15(2):83-96‏‏
Ben-Eli M U (2018) Sustainability: Definition and five core principles, a systems perspective. Sustainability Science 13(5):1337-1343
Bertocchi D, Camatti N, Giove S, & van der Borg J (2020). Venice and overtourism: Simulating sustainable development scenarios through a tourism carrying capacity model. Sustainability 12(2):512
Biggs R, Schlüter M, Biggs D, Bohensky E L, BurnSilver S, Cundill G, ... & West P C (2012) Toward principles for enhancing the resilience of ecosystem services. Annual Review of Environment and Resources 37:421-448
Campbell D E (1998) Emergy analysis of human carrying capacity and regional sustainability: An example using the state of Maine. Environmental Monitoring and Assessment 51(1):531-569
Carey D I (1993) Development based on carrying capacity: A strategy for environmental protection. Global Environmental Change 3(2):140-148
Catton W (1986) Carrying capacity and the limits to freedom. Paper prepared for Social Ecology Session 1. In Xl World Congress of Sociology, August 1986, New Delhi, India (Vol. 18)
Chapman E J & Byron C J (2018) The flexible application of carrying capacity in ecology. Global Ecology and Conservation 13:e00365‏
Chelleri L (2012) From the «Resilient City» to urban resilience. A review essay on understanding and integrating the resilience perspective for urban systems, Documents d'anàlisi Geogràfica 58(2):287-306
Chen S, He Y, Tan Q, Hu K, Zhang T, & Zhang S (2022) Comprehensive assessment of water environmental carrying capacity for sustainable watershed development. Journal of Environmental Management 303:114065
Cheng K, Fu Q, Meng J, Li T X, & Pei W (2018) Analysis of the spatial variation and identification of factors affecting the water resources carrying capacity based on the cloud model. Water Resources Management 32(8):2767-2781‏
Chi M, Zhang D, Fan G, Zhang W, & Liu H (2019) Prediction of water resource carrying capacity by the analytic hierarchy process-fuzzy discrimination method in a mining area. Ecological Indicators 96:647-655‏
Cohen J E (1995) Population growth and earth’s human carrying capacity. Science 269(5222):341
Cohen J E (1997) Population, economics, environment and culture: an introduction to human carrying capacity. Journal of Applied Ecology 34(6):1325-1333‏
Costanza R & Patten B C (1995) Defining and predicting sustainability. Ecological Economics 15(3):193-196‏
Craig R K, Nagle J C, Pardy B, Schmitz O J, Smith W K, Christensen Jr N L, & Neuman J (Eds.) (2012) Ecosystem Management and Sustainability (Vol. 5). Berkshire Publishing Group
Dabruzzi T F & Bennett W A (2014) Hypoxia effects on gill surface area and blood oxygen-carrying capacity of the Atlantic Stingray, Dasyatis Sabina. Fish Physiology and Biochemistry 40(4):1011-1020
Daily G C & Ehrlich P R (1996) Socioeconomic equity, sustainability, and Earth's carrying capacity. Ecological Applications 6(4):991-1001
Djuwansyah M R (2018) Environmental sustainability control by water resources carrying capacity concept: Application significance in Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 118, pp. 1-5), February 2018
Duinker P N & Greig L A (2007) Scenario analysis in environmental impact assessment: Improving explorations of the future. Environmental Impact Assessment Review 27(3):206-219‏
Esfandi S & Nourian F (2021) Urban carrying capacity assessment framework for mega mall development. A case study of Tehran’s 22 municipal districts. Land Use Policy 109:105628
Falkenmark M & Lundqvist J (1998, February) Towards water security: Political determination and human adaptation crucial. In Natural Resources Forum (Vol. 22, No. 1, pp. 37-51). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd‏
Feng L H & Huang C F (2008) A risk assessment model of water shortage based on information diffusion technology and its application in analyzing carrying capacity of water resources. Water Resources Management 22(5):621‏
Feng L H, Zhang X C, & Luo G Y (2008) Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China. Mathematics and Computers in Simulation 79(3):269-278‏
Franck S, von Bloh W, Müller C, Bondeau A, & Sakschewski B (2011) Harvesting the sun: New estimations of the maximum population of planet Earth. Ecological Modelling 222(12):2019-2026‏
Fu B & Li Y (2016) Bidirectional coupling between the Earth and human systems is essential for modeling sustainability. National Science Review 3(4):397-398
Fu J, Zang C & Zhang J (2020) Economic and resource and environmental carrying capacity trade-off analysis in the Haihe River basin in China. Journal of Cleaner Production 270:122271‏
Gao Q, Fang C, Liu H, & Zhang L (2021) Conjugate evaluation of sustainable carrying capacity of urban agglomeration and multi-scenario policy regulation. Science of The Total Environment 785:147373‏
Gomez Isaza D F, Cramp R L, & Franklin C E (2020) Simultaneous exposure to nitrate and low pH reduces the blood oxygen-carrying capacity and functional performance of a freshwater fish. Conservation Physiology 8(1):coz092‏
Graymore M (2005) Journey to sustainability: Small regions, sustainable carrying capacity and sustainability assessment methods. Doctor of Philosophy, Australian School of Environmental Studies, Griffith University, Brisbane
Graymore M L, Sipe N G, & Rickson R E (2010) Sustaining human carrying capacity: A tool for regional sustainability assessment. Ecological Economics 69(3):459-468
Guiyou Z, Shuai L, Zhuowei J, Shuo W, & Youhua M (2020) Evaluation and forewarning management of regional resources and environment carrying capacity: a case study of Hefei City, Anhui Province, China. Sustainability 12(4):1637
Hambrey J B & Senior B (2007) Taking forward environmental carrying capacity and ecosystem services: Recommendations for CCW. Countryside Council for Wales
Hopfenberg R (2003) Human carrying capacity is determined by food availability. Population and Environment 25(2):109-117
Hui C (2015) Carrying capacity of the environment‏. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition 3:155-160
Hunter C (1998) Perceptions of the sustainable city and implications for fresh water resources management. International Journal of Environment and Pollution 10(1):84-103
International Union for Conservation of Nature (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) and World Wide Fund for Nature (WWF) (1991) Caring for the earth: A strategy for sustainable living. Gland, Switzerland
Jia Z, Cai Y, Chen Y, & Zeng W (2018) Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China. Resources, Conservation and Recycling 134:282-293‏
Johnson T R & Hanes S P (2018) Considering social carrying capacity in the context of sustainable ecological aquaculture. In Towards Coastal Resilience and Sustainability (pp. 171-187), Routledge
Juniati A T, Kusratmoko E, & Sutjiningsih D (2021) Estimation of potential water availability and water resources carrying capacity for Bogor City spatial plan. Welcome! 5(1)‏
Kang J, Zi X, Wang S, & He L (2019) Evaluation and optimization of agricultural water resources carrying capacity in Haihe River Basin, China. Water 11(5):999‏
Khanna P, Babu P R, & George M S (1999) Carrying-capacity as a basis for sustainable development a case study of National Capital Region in India. Progress in Planning 52(2):101-166
Khorsand M, Homayouni S, & van Oel P (2022) The edge of the petri dish for a nation: Water resources carrying capacity assessment for Iran. Science of the Total Environment 817:153038‏
Lane M (2010) The carrying capacity imperative: Assessing regional carrying capacity methodologies for sustainable land-use planning. Land Use Policy 27(4):1038-1045‏
Lane M C (2014) The development of a carrying capacity assessment model for the Australian socio-environmental context. Doctoral Dissertation, Queensland University of Technology
Lane M, Dawes L, & Grace P (2014) The essential parameters of a resource-based carrying capacity assessment model: An Australian case study. Ecological Modelling 272:220-231‏
Lawson S R, Manning R E, Valliere W A, & Wang B (2003) Proactive monitoring and adaptive management of social carrying capacity in Arches National Park: An application of computer simulation modeling. Journal of Environmental Management 68(3):305-313
Leng S, Gao X, Pei T, Zhang G, Chen L, Chen X, ... & Zhu L (2016) The geographical sciences during 1986-2015: From the classics to the frontiers. Springer
Lewis S L & Maslin M A (2015) Defining the anthropocene. Nature 519(7542):171-180‏
Liao X, Ren Y, Shen L, Shu T, He H, & Wang J (2020) A “carrier-load” perspective method for investigating regional water resource carrying capacity. Journal of Cleaner Production 269:122043‏
Liu R Z & Borthwick A G (2011) Measurement and assessment of carrying capacity of the environment in Ningbo, China. Journal of Environmental Management 92(8):2047-2053‏
Liu T, Yang X, Geng L, & Sun B (2020a) A three-stage hybrid model for space-time analysis of water resources carrying capacity: A case study of Jilin Province, China. Water 12(2):426
Liu Z, Ren Y, Shen L, Liao X, Wei X, & Wang J (2020b) Analysis on the effectiveness of indicators for evaluating urban carrying capacity: A popularity-suitability perspective. Journal of Cleaner Production 246:119019
Luo X, Wang G, Mou Y, Liu R, Zhou H, Si H, & Chen Q (2017) The analysis of the water resource carrying capacity in the shale and gas exploration area, southwest China Karst Region‒A Case study from Cenggong County. The Open Civil Engineering Journal 11(1)‏
MacLeod M & Cooper J A G (2005) Carrying capacity in coastal areas. Encyclopedia of Coastal Science, ed. M. Schwartz
Magri A & Berezowska-Azzag E (2019) New tool for assessing urban Water Carrying Capacity (WCC) in the planning of development programs in the region of Oran, Algeria. Sustainable Cities and Society 48:101316
Manning R E (2013) Parks and carrying capacity: Commons without tragedy. Island Press‏
Mauerhofer V (2013) Social capital, social capacity and social carrying capacity: Perspectives for the social basics within environmental sustainability. Futures 53:63-73‏
McKeon G M, Stone G S, Syktus J I, Carter J O, Flood N R, Ahrens D G, ... & Day K A (2009) Climate change impacts on northern Australian rangeland livestock carrying capacity: A review of issues. The Rangeland Journal 31(1):1-29‏
Meadows D H, Randers J, & Meadows D (2004) A synopsis: Limits to growth: The 30-Year Update. Estados Unidos: Chelsea Green Publishing Company. Earth Island Limited London 381
Meadows D, Randers J, & Meadows D (2006) Limits to growth: The 30-year update. Elsevier
Min D, Zhenghe X, Limin P, Yunhai Z, & Xiufeng X (2011) Comprehensive evaluation of water resources carrying capacity of Jining city. Energy Procedia 5:1654-1659‏
Minias P (2020) Ecology and evolution of blood oxygen-carrying capacity in birds. The American Naturalist, 195(5):788-801‏
Mohammadi Sedaran H, Delavar M, & Shahbazbegian M (2021) Assessment of water resources carrying capacity of the river basins using the simulation approach and index-based evaluation method; Case study: Zarrineh-Roud Basin. Iran-Water Resources Research 17(2):154-173 (In Persian)‏
Moris R, Bergamini K, Gilabert H, Culagovski R, Zaviezo D, Medina J I, ... & Ángel P (2021) Impact of population growth in the central coastal zone of Chile: Factors for estimating tourism carrying capacity based on the case study of one latin American seaside resort. Sustainability 13(6):3527‏
Mote S, Rivas J, & Kalnay E (2020) A novel approach to carrying capacity: From a priori prescription to a posteriori derivation based on underlying mechanisms and dynamics. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 48:657-683
National Geographic (2019) Anthropocene. Available at: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/
Nidhinarangkoon P, Ritphring S, & Udo K (2020) Impact of sea level rise on tourism carrying capacity in Thailand. Journal of Marine Science and Engineering 8(2):104‏
Peng B, Li Y, Elahi E, & Wei G (2019) Dynamic evolution of ecological carrying capacity based on the ecological footprint theory: A case study of Jiangsu province. Ecological Indicators 99:19-26‏
Peng T, Deng H, Lin Y, & Jin Z (2021) Assessment on water resources carrying capacity in karst areas by using an innovative DPESBRM concept model and cloud model. Science of The Total Environment 767:144353‏
Rajaram T & Das A (2011) Screening for EIA in India: Enhancing effectiveness through ecological carrying capacity approach. Journal of Environmental Management 92(1):140-148‏
Rees W E (1996) Revisiting carrying capacity: Area-based indicators of sustainability. Population and Environment 17(3):195-215‏
Ren Y, Zhu Y, Baldan D, Fu M, Wang B, Li J, & Chen A (2021) Optimizing livestock carrying capacity for wild ungulate-livestock coexistence in a Qinghai-Tibet Plateau grassland. Scientific Reports 11(1):1-8‏
Rijsberman M A & Van de Ven F H (2000) Different approaches to assessment of design and management of sustainable urban water systems. Environmental Impact Assessment Review 20(3):333-345‏
Sayre N F (2008) The genesis, history, and limits of carrying capacity. Annals of the Association of American Geographers 98(1):120-134‏
Schoemaker P J (1995) Scenario planning: A tool for strategic thinking. Sloan Management Review 36(2):25-50‏
Shen L, Shu T, Liao X, Yang N, Ren Y, Zhu M, ... & Wang J (2020) A new method to evaluate urban resources environment carrying capacity from the load-and-carrier perspective. Resources, Conservation and Recycling 154:104616‏
Shi Y, Shi S, & Wang H (2019) Reconsideration of the methodology for estimation of land population carrying capacity in Shanghai metropolis. Science of The Total Environment 652:367-381‏
Tan S, Liu Q, & Han S (2022) Spatial-temporal evolution of coupling relationship between land development intensity and resources environment carrying capacity in China. Journal of Environmental Management 301:113778‏
Tehrani N A & Makhdoum M F (2013) Implementing a spatial model of Urban Carrying Capacity Load Number (UCCLN) to monitor the environmental loads of urban ecosystems. Case study: Tehran metropolis. Ecological Indicators 32:197-211
Thapa G B & Paudel G S (2000) Evaluation of the livestock carrying capacity of land resources in the Hills of Nepal based on total digestive nutrient analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment 78(3):223-235
Trakolis D (2003) Carrying capacity-an old concept: Significance for the management of urban forest resources. New Medit 2:58-64
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) (1992) Agenda 21. Rio De Janeiro, Brazil
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) (1985) Carrying capacity assessment with a pilot study of Kenya: A resource accounting methodology for exploring national options for sustainable development. Rome, Italy
Walker B & Meyers J A (2004) Thresholds in ecological and social–ecological systems: A developing database. Ecology and Society 9(2)
Wang L, Wang Z, & Liu X (2018) Water resources carrying capacity analysis of YarLung Tsangpo River Basin (I). Water 10(9):1131
Wang X, Liu L, Zhang S, & Gao C (2022) Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou city, China. Ecological Indicators 135:108528‏
Wang Y, Wang Y, Su X, Qi L, & Liu M (2019) Evaluation of the comprehensive carrying capacity of interprovincial water resources in China and the spatial effect. Journal of Hydrology 575:794-809‏
Weihua Z, Huadong W, Jiyu X, Wenhu Y, Boren G, & Fengqiao M (1992) Environmental carrying capacity: A key to coordinating population, resources and environment. Chinese Journal of Population Resources and Environment 1(1):26-32
Wu C, Zhou L, Jin J, Ning S, Zhang Z, & Bai L (2020) Regional water resource carrying capacity evaluation based on multi-dimensional precondition cloud and risk matrix coupling model. Science of The Total Environment 710:136324
Wu L, Su X, Ma X, Kang Y, & Jiang Y (2018) Integrated modeling framework for evaluating and predicting the water resources carrying capacity in a continental river basin of Northwest China. Journal of Cleaner Production 204:366-379
Wu X & Hu F (2020) Analysis of ecological carrying capacity using a fuzzy comprehensive evaluation method. Ecological Indicators 113:106243
Yang G, Dong Z, Feng S, Li B, Sun Y, & Chen M (2021) Early warning of water resource carrying status in Nanjing City based on coordinated development index. Journal of Cleaner Production 284:124696
Yi L, Yanzhao Y, Huimin Y, & Zhen Y (2018) Research methods of water resources carrying capacity: Progress and prospects. Journal of Resources and Ecology 9(5):455-460‏
Yu L, Lu Y, Huang W, & Xu Y (2016) The significance and general approaches of climatic carrying capacity assessment. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies 4(01):1650005
Zhang F, Wang Y, Ma X, Wang Y, Yang G, & Zhu L (2019) Evaluation of resources and environmental carrying capacity of 36 large cities in China based on a support-pressure coupling mechanism. Science of the Total Environment 688:838-854
Zhiming F, Tong S, Yanzhao Y, & Huimin Y (2018) The progress of resources and environment carrying capacity: From single-factor carrying capacity research to comprehensive research. Journal of Resources and Ecology 9(2):125-134
Zhu M, Shen L, Tam V W, Liu Z, Shu T, & Luo W (2020) A load-carrier perspective examination on the change of ecological environment carrying capacity during urbanization process in China. Science of the Total Environment 714:136843