شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌ها در آب شیرین‌کن‌های رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا (HDH) با رویکرد دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب شیرین در ایران و بسیاری از مناطق جهان، نیاز به تأمین منابع آب شرب با استفاده از فرآیندهای شیرین‌سازی روبه افزایش است و این در حالی است که تمام فرآیندهای شیرین‌سازی به میزان قابل توجهی انرژی و منابع مالی نیاز دارند. از این رو بررسی اقتصادی فرآیندهای شیرین‌سازی آب، به منظور انتخاب بهینه روش شیرین‌سازی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مربوط به هر یک از فرآیندها، کمکی بزرگ برای ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد.
در این تحقیق در ابتدا با کمک روش دلفی، ریسک‌های دارای اهمیت در مراحل احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن‌های رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا از میان 35 ریسک شناسایی شده است. پس از آن با استفاده از روش دیمتل که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس مقایسات زوجی است، به اولویت‌بندی ریسک‌ها براساس میزان اثرگذاری و اثرپذیری پرداخته شده است. تعداد 13 ریسک در حوزه‌های فنی، اقتصادی و پشتیبانی، اجرایی، سیاسی و زیست محیطی شناسایی شده‌اند. می‌توان ادعا کرد که عوامل انتخاب تکنولوژی نامناسب ساخت، تغییرات قیمت و ایجاد تورم، تأمین انرژی مورد نیاز، طراحی نامناسب سیستم دفع و عدم دفع صحیح پساب و پسماند و بلوغ فناوری در مقیاس بزرگ عوامل اصلی ریسک در این نوع از آب‌شیرین‌کن‌ها می‌باشند. نتایج نشان می‌دهند که مکان‌یابی احداث این دسته از آب شیرین‌کن‌ها نیازمند بررسی دقیق تفاوت دمایی و میزان شدت سرما و گرما می‌باشد. همچنین، می‌توان نتیجه گرفت که این فرآیند شیرین‌سازی، نیازمند مطالعات بیشتر برای کاربردی کردن آن در مقیاس‌های بزرگ و صنعتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Risks in Humidification Dehumidification Desalination Plants using the DEMATEL Approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Zamansani 1
  • Alireza Shahraki 2
1 M.Sc. Student of Industrial Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Due to the scarcity of fresh water resources in Iran like many other parts of the world, the demand for providing drinking water resources using desalination processes is increasing. The desalination processes though require a significant amount of energy and financial resources. Therefore, the economic study of water desalination processes is very important in order to choose the optimal desalination method. Identifying and evaluating the risks associated with each process is a great help for the economic evaluation of such projects.
In this research, with the help of Delphi method, significant risks in the construction and operation of humidifiers-dehumidifiers have been identified among 35 risks. Then, using the DEMATEL method, which is one of the decision-making methods based on pairwise comparisons, risks were prioritized based on the degree of impact and effectiveness. A total of 13 risks have been identified in the five fields of technical, economic and support, executive, political, and environmental. It can be argued that the factors of choosing inappropriate manufacturing technology, price changes and inflation, energy supply, improper design of wastewater and waste disposal systems and large-scale technology maturity are the main risk factors in this type of desalination plants. The results showed that locating this group of desalination plants requires careful study of the temperature difference and the intensity of cold and hot conditions. It can also be concluded that to apply this desalinization process in a large and industrial scale requires further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Identification
  • DEMATEL
  • Desalination
  • Humidification Dehumidification
  • Delphi
Alkhulaifi Y M, Baata E, Al-Sulaiman F A, Ibrahim N I, & Ben-Mansour R (2021) Performance and exergoeconomic assessment of a novel combined ejector cooling with humidification-dehumidification (HDH) desalination system. Desalination 500(11):4843
Arish A, Akbarpour Shirazi M, Seyed Esfahani MM (2010) Model-based decision support in planning risk responses. International Journal of Engineering and Production Management 20(3):1-14
Darwish S Z & Zubari W K (2020) Strategic risk management (SRM): The future of desalination in the gulf cooperation council (GCC). Academy of Strategic Management Journal 19(2):1-14
Farahat M A, Fath H E, & Ahmed M (2022) A new standalone single effect thermal vapor compression desalination plant with nano-filtration pretreatment. Energy Conversion and Management 252:115095
Faridi Rad F (2021) Reverse osmosis process to purify water for drinking purposes. In:Fourth National Conference on Watershed Management Technology Development and River Engineering, Tehran (In Persian)
Farsad S, Behzadmehr A, Okati W (2018) Solar desalination plants. Avaye Ghalam, Tehran, 135p (In Persian)
Hamzehpour M, Nabavi Fard SM (2019) DEMATEL (Decision Making Trial & Evaluation). University and Higher Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, 166p (In Persian)
Heidarzadeh H, Najafizadeh S (2016) Technical and economic study of HDH, RO, MSF, MED desalination plants. Iranian Journal of Mechanical Engineering 24(6):58-66 (In Persian)
Kasaeian A, Babaei S, Jahanpanah M, Sarrafha H, Alsagri A S, Ghaffarian S, & Yan W M (2019) Solar humidification-dehumidification desalination systems: A critical review. Energy Conversion and Management 201:112129
Kashani T, Ghodsipour SH (2017) Assessing the effects of environmental risks by risk analysis of desalination projects for sustainable development. In:3rd International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges with a Focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism, Tehran (In Persian)
Khoshgoftar Manesh MH, Cheragh H, Tolami M (2019) Thermodynamic, exergoeconomical and exergoenvironmental modeling of MED desalination. Journal of Mechanical Engineering 49(3):127-136 (In Persian)
Koulinas GK, Xanthopoulos AS, Sidas KA, Koulouriotis DE (2021). Risks ranking in a desalination plant construction project with a hybrid AHP, risk matrix, and simulation-based approach. Water Resources Management 35(10):3221-3233
Mashayekhi A, Farhangi AA, Mo'meni M, Ali Dosti S (2005) Investigating the key factors affecting the application of information technology in Iranian government organizations: Application of Delphi method. Journal of Humanities Teacher, Management Specialist 9(3):191-232 (In Persian)
Naseri P, Yosefi O, Nilipoortabatabaei A (2013) Provide a risk assessment project model using a multi-objective decision approach. Industrial Engineering Journal 48(1):125-135
Project Management Institute (2017) A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) (6th ed.). Project Management Institute
Rahimi-Ahar Z, Hatamipour M S, & Ahar L R (2020) Air humidification-dehumidification process for desalination: A review. Progress in Energy and Combustion Science 80:100850
Razdari MV, Fanaee SA (2021) Comprehensive review of different types of water desalination. Journal of Renewable and New Energy 8(1):21-32 (In Persian)
Yousefvand A, Moazed H, Yousefvand M (2015) Water desalination by electrodialysis. In: National Conference on Environmental Science and Engineering, Ahwaz (In Persian)
Zhang Y, Wang R, Huang P, Wang X, & Wang S (2020) Risk evaluation of large-scale seawater desalination projects based on an integrated fuzzy comprehensive evaluation and analytic hierarchy process method. Desalination 478:114286