ارزیابی عملکرد محصولات بارش ماهانه TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در نواحی اقلیمی مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 استادیار گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.

3 پژوهشگر ارشد پسا دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه ملی ایرلند.

چکیده

آگاهی از توزیع مکانی و زمانی بارش در سراسر جهان برای بهبود شناخت اقلیم و اصلاح مدل‌های پیش‌بینی اقلیم و هوا سودمند است. البته تعیین توزیع بارش به دلیل فقدان یک برآورد‌کننده واحد با پوشش و دقت کافی کار پیچیده‌ای است. در این پژوهش عملکرد محصولات بارش ماهواره‌ای TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در مقیاس ماهانه و در نواحی اقلیمی مختلف در پهنه ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور از داده‌های اندازه‌گیری شده بارندگی در 81 ایستگاه سینوپتیک واقع در کل کشور ایران در بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2019 استفاده شد. برای بررسی دقیق‌تر میزان کارایی دو محصول، مقادیر شاخص‌های آماری ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا، ضریب کارایی و نسبت هشدار اشتباه، در موقعیت تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک محاسبه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی TRMM در کلیه شاخص‌های آماری برتری قابل توجهی نسبت به PERSIANN-CDR دارد. البته عملکرد هر دو محصول در مناطق پر بارش با خطای بیشتری همراه است. ضمن اینکه به غیر از نواحی معتدل و مرطوب، هر دو محصول مقدار بارش را در باقی نواحی اقلیمی بیشتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند. این اختلاف برآورد بارش در نواحی بیابانی و نیمه‌بیابانی بیشتر از سایر مناطق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of TRMM-3B43-V7 and PERSIANN-CDR Monthly Precipitation Products in Different Climatic Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Nazanin Nozarpour 1
  • Emad Mahjoobi 2
  • Saeed Golian 3
1 - M.Sc. Graduate of Water Resources Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water and Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
3 Senior Post-Doctoral Researcher, Department of Geography, Irish Climate Analysis and Research UnitS, Maynooth University, Ireland.
چکیده [English]

Awareness of the spatial and temporal distribution of precipitation around the world is useful for improving climate awareness and modifying climate forecasting models. However, determining the precipitation distribution is a complex task due to the lack of a single estimator with sufficient coverage and accuracy. In this study, the performance of TRMM-3B43-V7 and PERSIANN-CDR satellite precipitation products on a monthly scale and in different climatic regions in Iran were evaluated. For this purpose, measured rainfall data were used in 81 synoptic stations located in the whole country of Iran in the period from 2008 to 2019. To more accurately evaluate the efficiency of the two products, the values ​​of the statistical indices of correlation coefficient, root mean square error, efficiency factor and false alarm ratio in the position of all synoptic stations were calculated and analyzed. The results showed that in general, TRMM has a significant advantage over PERSIANN-CDR in all statistical indicators. However, the performance of both products in rainy areas was associated with more errors. With the exception of moderate and humid regions, both products estimated more rainfall in the rest of the climatic Regions. This difference in rainfall estimates is greater in arid and semi-arid areas than in other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Remote Sensing
  • Satellite Precipitation Products
  • Iran
  • Climatic Regions
Alijanian M, Rakhshandehroo GR, Mishra AK, Dehghani M (2019) Evaluation of satellite rainfall climatology using CMORPH, PERSIANN-CDR, PERSIANN, TRMM, MSWEP over Iran. International Journal of Climatology 37(14):4896–4914
Ashouri H, Hsu KL, Sorooshian S, Braithwaite D, Knapp K, Cecil LD, Nelson BR, Prat OP (2015) PERSIANN-CDR: Daily precipitation climate data record from multisatellite observations for hydrological and climate studies. Bulletin of the American Meteorological Society 96(1):69–83
Azizian A, Amini s (2020) the effect of climate and topographic conditions on the performance of PERSIANN Family Products over Iran. Iran-Water Resources Research 16(1):86-101 (In Persian)
Bosilovich MG, Chen J, Robertson FR, Adler RF (2008) Evaluation of global precipitation in reanalyses. Journal of Applied Meteorology Climatology 47(9):2279–2299
Darand M, Amanollahi J, Zandkarimi S (2017) Evaluation of the performance of TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA) estimation over Iran. Journal of Atmospheric Research 190:121–127 (In Persian)
Erfanian M, Kazempour S, Heidari H (2014) Evaluation of TRMM satellite rainfall data in arid and semi-arid regions of Iran. First National Conference on Meteorology, University of Industrial and Advanced Technology, Kerman, Iran (In Persian)
Erfanian M, Kazempour S, Heidari H (2016) Calibration of TRBM 3B42 and 3B43 series rainfall data in climatic zones of Iran. Journal of Natural Geography Research 48(2):287-303 (In Persian)
Golian S, Javadian M, Behrangi A (2019) On the use of satellite, gauge, and reanalysis precipitation products for drought studies. Environmental Research Letters 14(7):075005
Hamza A, Anjum MN, Masud Cheema MJ, Chen X, Afzal A, Azam M, Kamran Shafi M, Gulakhmadov A (2020) Assessment of IMERG-V06, TRMM-3B42V7, SM2RAIN-ASCAT, and PERSIANN-CDR precipitation products over the Hindu Kush Mountains of Pakistan, South Asia. Remote Sensing 12(23):3871
Heidari H, Alijani B (1999) Clasificacion climática de Irán mediante el metod estadistico multivariado. Investigacion Geografica 37:57-74 (In Persian)
Hou AY, Kakar RK, Neeck S, Azarbarzin AA, Kummerow CD, Kojima M, Oki R, Nakamuura K, Iguchi T (2014) The global precipitation measurement mission. Bulletin of the American Meteorological Society 95(5):701-722
Huffman GJ, Adler RF, Bolvin DT, Nelkin EJ (2010) The TRMM multi-satellite precipitation analysis (TMPA). In satellite rainfall applications for surface hydrology, Springer 3–22
Khalighi-Sigaroodi E, Ghaljaee E, Moghaddam Nia A, Malekian A, Zhang F (2019) Evaluation of TRMM-3B42V7 and PERSIANN-CDR daily-presipitation products for the southern slops of Alborz mountains, Iran. International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences 4(18):1163–1167
Kummerow C, Barnes W, Kozu T,  Shiue J, Simpson J (1998) The tropical rainfall measuring mission (TRMM) sensor package. Journal of Atmospheric and Oceanic 15(3):809–817
Li  L, Hong Y, Wang J, Adler RF, Policelli FS, Habib S, Irwn D, Korme T, Okllo L (2009) Evaluation of the real-time TRMM-based multi-satellite precipitation analysis for an operational flood prediction system in Nzoia Basin, Lake Victoria, Africa. Natural Hazards 50(1):109–123.
Liu J,  Xia J, She D Li  L Wang Q,  Zou L (2019) Evaluation of six satellite-based precipitation products and their ability for capturing characteristics of extreme precipitation events over a climate transition area in China. Remote Sensing 11(12):1–21
Miri M, Razi T, Rahimi M (2016) Statistical evaluation and comparison of TRMM and GPCC precipitation data with observational data in Iran. Journal of Earth and Space Physics 3(42):657-672
Miri M, Razi T, Rahimi M (2019) Assessing the accuracy of estimating daily precipitation of TRMM and GPM databases against observational data in Iran. Journal of Watershed Engineering and Management 11(4):972-983 (In Persian)
Nozarpour N, Mahjoobi E, Golian S (2021) Evaluation of MSWEP and PERSIANN-CDR satellite precipitation data with ground station precipitation data in Iran. 8th National Conference On Water Resource Management of Iran, Ferdowsi University of Mashhad (In Persian)
Pilpayeh A, Shayeghi A, Bakhtar A, Rahmati A, Vatankhah A (2020) Evaluation of global rainfall resources with high temporal and spatial resolution at the level of Ardabil River Valley. Journal of Water and Soil Conservation 4(9):1-20 (In Persian)
Rahmati A, Massah Bavani AR (2019) Comparative evaluation of global precipitation databases with observable precipitation values, (Case study: watershed Karun). Iran-Water Resources Research 1(15):178-192 (In Persian)
Sadeghi H, MasoumpourSamakoush J, Miri M (2019) Evaluation of GPM telemetry precipitation data versus observational data (Case study: Midwest of Iran). Remote Sensing and GIS in Iran 11(2):115–124 (In Persian)
Vu TT, Li L, Jun KS (2018) Evaluation of multi-satellite precipitation products for streamflow simulations: A case study for the Han River Basin in the Korean Peninsula, East Asia. Journal of Water 10(5):642-665
 Xue X, Hong Y, Limaye AS, Gourley JJ, Huffman GJ, Ibrahim Khan S, Dorji C, Chen S (2013) Statistical and hydrological evaluation of TRMM-based multi-satellite precipitation analysis over the Wangchu Basin of Bhutan: Are the latest satellite precipitation products 3B42V7 ready for use in ungauged basins. Journal of Hydrolgy 499:91–99
Zanganeh MR, Ghahreman B, Faridhosseini A (2019) Comparison of observed precipitation values and precipitation information of PERSIANN and CMORPH satellites-hourly and daily scale interpolation methods (Case study: Shapur catchment). Iran-Water Resources Research 4(14):1-12 (In Persian)